תנאי שימוש – VisionGroup

תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה אחיד לפי הגדרתו לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982 והם מסדירים את היחסים בין המשתמש (כהגדרתו להלן) לבין החברה (כהגדרתה להלן) ומי מטעמה ואת השימוש במוצרים והשירותים המוצעים באתר

 1. כללי
  • ההתקשרות עם החברה (כהגדרתה להלן) והשימוש באתר החברה (כהגדרתו להלן) כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ועצם קבלת שירות מהחברה ו/או רכישת מוצר ממוצרי החברה המוצעים לרכישה באתר מהווים הסכמה מפורשת לתנאי השימוש והסכמה כי תנאים אלו מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל משתמש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ולא לרכוש את מוצרי החברה. בביצוע שימוש באתר, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בקשר עם האמור בתנאי שימוש אלו.
  • בתנאי שימוש אלו:

"החברה" – ד.ד פיננסים בע"מ ח.פ. 515794949 ומי מטעמה, לרבות אך לא רק, בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, יועציה, חברות בנות שלה, חברות מסונפות וחברות קשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

"משתמש" הינו – כל יחיד, הפועל מטעם עצמו או מטעם אחר, לרבות תאגיד, אשר עושה שימוש כלשהו באתר, לרבות גלישה ו/או צפיה ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים כלשהם אותם מציעה החברה, לרבות אך לא רק הכשרות ו/או סדנאות;

"האתר" – אתר האינטרנט www.visiongroup.co.il בכללותו, לרבות כל אתר ודף נחיתה של החברה או חברה בבעלותה ו/או בשליטתה אליהם מפנה האתר, לרבות סאב-דומיין (Sub-Domain), דפי נחיתה לביצוע סליקה ו/או רכישה, קבוצות וואטסאפ, רשתות חברתיות וכיו"ב.

"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק ההתיישנות" – חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק התקשורת (בזק ושידורים)" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי יהיו מעת לעת;

"חוק זכויות יוצרים" – חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק הייעוץ" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת.

"תקנות הגנת הצרכן" – תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע-2010;

"מוצר" – כלל המוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תוכנות כגון אינדיקטורים, פלאגינים (Plug-in) וכיו"ב;

"שירות" – כלל השירותים המוצעים למכירה על ידי החברה, כפי שיהיו מעת לעת;

"ביצוע רכישה" – תשלום בעבור מוצר או שירות אותם מציעה החברה ו/או מי מטעמה;

"פעילויות" – פעילויות החברה, כפי שיפורסמו ויוצגו מעת לעת, בין בתמורה ובין אם לאו, אשר יהיו כפופות לתנאי שימוש ייחודיים לכל פעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות אירוע, מפגש, סדנה, הרצאה וכיו"ב.

 • תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הינם פונים לכל המינים. האמור בלשון יחיד כולל אף לשון רבים, ולהיפך.
 • השירותים והמוצרים המוצעים באתר יכול ויינתנו, בין היתר, באמצעות צדדים שלישיים, בין שהינם קשורים לחברה בדרך כלשהי ובין אם לאו, ובמקרה זה יחולו על השירות ו/או המוצר, לפי העניין, גם תנאי השימוש של אותו צד שלישי, לרבות בנוגע להגנת פרטיות ושימוש במידע של המשתמש. המשתמש מסכים בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר עם קבלת שירות מצדדים שלישיים ובקשר לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור.
 • מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לחברה על פי דין, החברה ו/או מי מטעמה רשאית להשעות, לעקב, לחסום או להפסיק את מתן השירות למשתמש ו/או גישה למוצריה הדיגיטליים במידה והמשתמש הפר את תנאי שימוש אלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כלפי החברה. כמו כן, החברה רשאית לעכב את מתן השירות ו/או המוצר, לפי העניין עד לתשלום התמורה המגיעה לחברה ו/או למי מטעמה בגין השירות ו/או התמורה, לפי העניין, ללא הגבלה בזמן.
 • החברה רשאית לבצע באתר, ללא התראה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי כל שינוי, לרבות אך לא רק במבנהו, תוכנו, מראהו, השירותים, המוצרים והפעילויות המוצעות בו והיקפם ולהחליט על מועד כניסת השינויים כאמור לתוקף. כמו כן, החברה רשאית לסגור את האתר לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ובלבד שזכויות המשתמש לא תפגענה. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור בסעיף זה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו שיגרם, ככל שיגרם, בגין האמור בסעיף זה, למעט נזק שיגרם כתוצאה מזדון מצד החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה, והחובה על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת ובעת השימוש באתר. נוסח תנאי השימוש המחייב הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי ובעצם השימוש באתר המשתמש מסכים לכל שינוי שיכול וייעשה בהם בעתיד ואולם, ככל שהחברה תידרש לכך לפי כל דין, היא תבקש את הסכמת המשתמש לשינויים פרטניים.
 • תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת בהתקשרות בין החברה לבין המשתמש, בין שתתפרסם באתר ובין אם לאו, וקבלת השירות מהחברה והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשויים להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים ו/או יוצגו למשתמש ובמידת הצורך, החברה תבקש כי המשתמש יחתום על תנאים מסוימים וללא חתימת המשתמש על תנאים כאמור, החברה לא תעניק לו שירות.
 • חלק כללי זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. כותרות תנאי השימוש הינם לנוחות בלבד ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות תנאי השימוש.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית בכל שאלה הקשורה בפרשנותם, ואכיפתם של תנאי שימוש אלו וכל סכסוך הקשור לשירות ו/או למוצרי החברה למשתמש ידון לפי לחוקי מדינת ישראל.
 1. הצהרות החברה
  • מובהר בזאת כי החברה אינה מנהלת תיקי השקעות, אינה יועץ השקעות ואינה עוסקת בשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. מוצרי ושירותי החברה נועדו להעביר ידע ולמטרות לימודיות בלבד למשתמש ולא מעבר לכך ואינה לוקחת אחריות כלשהי לפעולות שהמשתמש יחליט לבצע ו/או להימנע מביצוען על בסיס הידע שמועבר למשתמש במסגרת המוצר ו/או השירות, לפי העניין.
  • החברה תשמור את כל המידע אודות המשתמש, לרבות פרטיו האישיים, במאגרי מידע המנוהלים בהתאם לכל דין.
  • החברה אינה אחראית לנזקים אשר עלולים להיווצר כתוצאה ממפגשים בין משתמשים שונים, בין וירטואליים ובין פיזיים, לרבות אך לא רק נזקים כלכליים, פיזיים, נפשיים ואחרים ומפגשים כאמור הינם באחריות המשתמש בלבד.
 2. הצהרות המשתמש
  • הצהרות והתחייבויות החברה בתנאי שימוש אלו הובאו לידיעת המשתמש, והמשתמש קרא והבין את תוכנן, הוא מודע להן והן מוסכמות עליו בטרם התקשר עם החברה.
  • המשתמש מודע ומסכים כי השירות שיינתן לו על ידי החברה אינו מהווה שירות של ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, או כל שירות אחר המחייב ברישיון בהתאם לחוק. ככל שיהיה צורך בשירות מגופים נוספים לצורך מתן השירות הם יינתנו על-ידי בעלי רישיון מתאים בהתאם לחוק, ובמסגרת הסכם שירות נפרד מתנאי שימוש אלו ובתמורה לתשלום נוסף.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל הנתונים שמסר או ימסור לחברה לרבות פרטיו האישיים, הינם נכונים מלאים ומדויקים, וכי הוא יעדכן את החברה מיד עם קרות שינוי במידע או בנתונים. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מודע לכך כי חסרון, אי דיוק, השמטה או הסתרה של כל נתון שנמסר לחברה ונדרש לצורך רכישת המוצר או מתן השירות מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו ומבלי לגרוע מן האמור בכל דין, החברה תהיה זכאית לכל סעד המפורט בהם. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך שכל המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים, יישמרו במאגרי מידע המנוהלים על פי כל דין.
  • המשתמש מודע לכך כי ייתכן ולצורך מתן שירות מסוים, החברה תתקשר עם חברות חיצוניות והמשתמש מודע ומסכים בזאת מראש כי כל המידע אודות יועבר לחברות אלו, ככל שהדבר מותר על פי כל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם אי התאמה בין מוצרים המוצגים באתר לבין הסילבוס של המוצרים בפועל שכן החברה מעדכנת מעת לעת את מוצריה וכל אי התאמה כאמור הינה בתום לב.
  • המשתמש מצהיר כי פרטי אמצעי התשלום המשמש אותו לצורך רכישת מוצר ו/או שירות ו/או גישה לפעילות נכונים ומדויקים והוא מורשה לעשות בו שימוש ובכל מקרה בו תעלה טענה בניגוד לאמור בסעיף זה, המשתמש ייקח על עצמו את מלוא האחריות.
 3. שירותים
  • החברה מציעה מגוון רחב של שירותים. החברה רשאית לתמחר כל שירות לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להציע את השירותים במחירי הנחה, לתקופות זמן מוגבלות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להגביל את מספר השירותים שיוצעו במחירי הנחה ואת מספר השירותים שיוצעו באופן כללי. החברה רשאית לשנות את מחיר השירותים מעת לעת. מחירי השירותים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ. ככל שישנה אי התאמה בין מחיר השירות באתר לבין מחיר השירות בעת הרכישה, מחיר השירות בעת הרכישה הוא הקובע.
  • שירותים שינתנו על ידי החברה המוגבלים לשירות פרטני שהוסכם בין החברה למשתמש בהסכם שייכרת בין החברה ו/או מי מטעמה לבין המשתמש באופן פרטני. תנאי שימוש אלו יהיו משלימים לתנאי ההסכם אך במקרה של סתירה בין תנאי השימוש להסכם, יגברו הוראות ההסכם.
  • השירות יימסר למשתמש באופן שיוסכם בין הצדדים.
  • רכישת שירות תיעשה על ידי חיוב כרטיס אשראי בתוקף של המשתמש, בחיוב אחד או יותר, כפי שיוסכם בין המשתמש לחברה במועד רכישת השירות או באמצעות העברה בנקאית. ייתכן ולא תתאפשר רכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
  • במקרה של רכישת שירות בהעברה בנקאית, על המשתמש לשלוח אישור על העברה בנקאית ולפרט איזה שירות נרכש. חשבונית תישלח למשתמש לאחר קבלת תשלום בחשבון הבנק של החברה.
  • רכישת שירות באמצעות טלפון ובהעברה בנקאית תחייב את המשתמש בעמלה בסך 300 ש"ח.
  • רכישת שירות בכרטיס אשראי כפופה לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. יש להפנות כל טענה בנוגע להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי לחברת האשראי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בעניין זה.
  • רכישת שירות כפופה ומותנת ביכולת החברה לספק את השירות במועד רכישתו, בכך שהמשתמש לא הפר את תנאי שירות אלו, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שכלל הפרטים שמסר המזמין תקינים, בביצוע התשלום בפועל, בכך שבין המשתמש לחברה אין סכסוך משפטי או מחלוקת אחרת ו/או כל בעיה אחרת. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים אלה, החברה רשאית לסרב למכור שירות או לבטל את עסקה שבוצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות העסקאות ו/או את סכום העסקה שנעשית באמצעות אמצעי תשלום אחד או על ידי משתמש אחד או מי מטעמו.
  • על המשתמש האחריות לוודא את תקינות הפרטים המזדהים בעת רכישת מוצר. במידה והמשתמש ימסור פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את אספקתו התקינה של מוצר שנרכש. מבלי לגרוע מכל דין, המשתמש יהיה אחראי כלפי החברה ו/או צד ג' בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה ממסירת פרטים שגויים לרבות מועד ומקום אספקת המוצר ופרטי אמצעי תשלום.
  • סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים ברכישת השירות. במידה ואירעה תקלה כלשהי, המשתמש מתבקש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדרכים המצוינות בתנאי שימוש אלו.
 4. מוצרים – כלל המוצרים הינם לצורכי לימוד והעשרה בלבד
  • החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים. החברה רשאית לתמחר כל מוצר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להציע את המוצרים במחירי הנחה, לתקופות זמן מוגבלות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להגביל את מספר המוצרים שיוצעו במחירי הנחה וכן להגביל את מספר המוצרים שיוצעו לציבור. החברה רשאית לשנות את מחיר המוצרים מעת לעת. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ. ככל שישנה אי התאמה בין מחיר המוצר באתר לבין מחירו בעת הרכישה, המחיר המוצג בעת הרכישה הוא הקובע.
  • תוקף המוצרים הדיגיטליים שאינם במסגרת השכרת רישיון הינו שלוש שנים מיום הרכישה. בתום שלוש שנים מיום הרכישה, תיחסם גישת המשתמש למוצר הדיגיטלי. תוקף מוצר דיגיטלי אליו מושכר רישיון הינו למשך תקופת ההשכרה עליה הוסכם בין החברה למשתמש. תוקף מוצר שאינו דיגיטלי יקבע בהסכם פרטני שייכרת בין הצדדים. תנאי שימוש אלו יהיו משלימים לכל הסכם פרטני שייכרת בין החברה למשתמש אך במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו להסכם הפרטני, תנאי ההסכם הפרטני יגברו.
  • מטרת מוצרי החברה המוצעים למכירה הינה להעשיר את הידע של המשתמש, החברה לא תישא באחראיות לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיכול שיגרם כתוצאה משימוש במוצרים והאחריות המלאה היא של המשתמש בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שהמוצר הנרכש הינו מסוג תוכנה אליה מושכר רישיון שימושכגון אינדיקטור, פלאגאין (Plug-in) וכיו"ב, המשתמש הוא האחראי הבלעדי לתוצאות שימוש בתוכנה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם מוצרים כאמור.
  • לאחר רכישת המוצר, המשתמש יקבל חשבונית לכתובת דוא"ל שמסר לחברה.
  • ככל שהמוצר שנרכש הינו מוצר דיגיטלי דוגמת קורס, המשתמש יקבל הוראות ופרטי גישה והנחיות לכתובת דוא"ל שמסר לחברה. ככל שהמוצר הינו מוצר פיזי, המוצר ישלח למשתמש לכתובת ובאופן שיבחר המשתמש ויגיע ליעדו תוך 21 ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. החברה אינה אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים מנסיבות שאינן תלויות בה.
  • שימוש מותר במוצר הינו שימוש פרטי וסביר בלבד לצרכי לימוד בלבד.
  • שימוש אסור במוצר הינו כל שימוש בניגוד לאמור בסעיף 5.6 לעיל, לרבות אך לא רק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, רכישת מוצר לצורך מכירה חוזרת. אין להעביר את המוצר לאדם אחר שאינו המשתמש. מבלי לפגוע בסעדים אשר עומדים לחברה לפי כל דין, הפרה של תת סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך מכפלת עלות המוצר בשלוש.
  • רכישת מוצר תיעשה על ידי חיוב כרטיס אשראי בתוקף של המשתמש, בחיוב אחד או יותר, כפי שיוסכם בין המשתמש לחברה במועד הרכישה או באמצעות העברה בנקאית. ייתכן ולא תתאפשר רכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
  • רכישת מוצר בכרטיס אשראי כפופה לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. יש להפנות כל טענה בנוגע להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי לחברת האשראי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בעניין זה.
  • במקרה של רכישת מוצר בהעברה בנקאית, על המשתמש לשלוח אישור על העברה בנקאית ולפרט איזה מוצר נרכש. חשבונית תישלח למשתמש לאחר קבלת תשלום בחשבון הבנק של החברה.
  • רכישת מוצר באמצעות טלפון ובהעברה בנקאית תחייב את המשתמש בעמלה בסך 300 ש"ח.
  • רכישת מוצר כפופה ומותנת בכך שהמוצר קיים במלאי בעת הרכישה, בכך שהמשתמש לא הפר את תנאי שירות אלו, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שכלל הפרטים שמסר המזמין תקינים, בביצוע התשלום בפועל, בכך שבין המשתמש לחברה אין סכסוך משפטי או מחלוקת אחרת ו/או כל בעיה אחרת. ככל שהמשתמש ביצע רכישה אך המוצר לא היה במלאי או לא סופק מסיבות שהינן באחריות החברה, אמצעי התשלום של המשתמש יזוכה. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים המפורטים לעיל, החברה רשאית לסרב למכור מוצר או לבטל את עסקה שבוצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות העסקאות ו/או את סכום העסקה שנעשית באמצעות אמצעי תשלום אחד או על ידי משתמש אחד או מי מטעמו.
  • על המשתמש האחריות לוודא את תקינות הפרטים המזדהים בעת רכישת/קבלת המוצר. במידה והמשתמש ימסור פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את אספקתו התקינה של מוצר שנרכש. מבלי לגרוע מכל דין, המשתמש יהיה אחראי כלפי החברה ו/או צד ג' בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה ממסירת פרטים שגויים, לרבות מועד ומקום אספקת המוצר ופרטי אמצעי תשלום.
  • סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים ברכישת המוצר. במידה ואירעה תקלה כלשהי, המשתמש מתבקש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדרכים המצוינות בתנאי שימוש אלו. המשתמש מתחייב לבדוק את המוצר שהזמין ולוודא את התאמתו ותקינותו וככל שמדובר במוצר פיזי, על המשתמש לבצע את הבדיקה בעת קבלת המוצר ולפני שהשליח עוזב את המקום. במקרה של קבלת מוצר שלא תואם למוצר שהוזמן או קיומה של תקלה כלשהי, על המשתמש להודיע לחברה בתוך 24 שעות מרגע קבלת המוצר ולא להשתמש בו בכדי שהחברה תתקן את התקלה. במידה והמשתמש השתמש במוצר, לא תישמע כל טענה בדבר תקלה כאמור והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או מוצר נוסף.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שסעיף זה יטיל עליה חובה כלשהי, את כל מוצריה, לרבות קורסים דיגיטליים, לפי ראות עיניה.
 5. פעילויות
  • החברה מציעה מגוון פעילויות באתר החברה. החברה רשאית לתמחר כל פעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להציע את הפעילויות במחירי הנחה, לתקופות זמן מוגבלות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להגביל את מספר הגישות לפעילויות שיוצעו במחירי הנחה וכן להגביל את מספר הגישות שיוצעו לציבור. החברה רשאית לשנות את מחיר הפעילויות מעת לעת. מחירי הפעילויות המוצגים באתר כוללים מע"מ. ככל שישנה אי התאמה בין מחיר הגישה לפעילות באתר לבין מחירו בעת הרכישה, מחיר הגישה לפעילות המוצג בעת הרכישה הוא הקובע.
  • תנאי כל פעילות יקבעו בתנאים פרטניים שיקבעו לכל פעילות. תנאי שימוש אלו יהיו משלימים לתנאים פרטניים כאמור אך במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו לתנאים הפרטניים, התנאי הפרטניים יגברו. המשתמש אחראי להיוודע לכל התנאים החלים על השתתפותו בפעילות והחברה לא תהיה אחראית לפצות את המשתמש במידה ותהיה מניעה להשתתפותו בפעילות שאינה תלויה בחברה.
  • לאחר רכישת גישה לפעילות, המשתמש יקבל לכתובת הדוא"ל שמסר לחברה חשבונית וכרטיס כניסה לפעילות. השתתפות בפעילות מותנית בהצגת כרטיס הכניסה כאמור והעתק מהודעת הדוא"ל המאשרת את הרכישה.
  • ככל שהפעילות לא תתקיים מסיבה שאינה תלויה בחברה, הכרטיס של המשתמש יהיה תקף למועד העוקב שיקבע לפעילות שבוטלה. במידה והחברה החליטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקיים את הפעילות ואז אמצעי התשלום של המשתמש יזוכה בעלות ששולמה בעבור גישה לפעילות.
  • שימוש מותר בפעילות הינו שימוש פרטי וסביר בלבד לצרכי לימוד בלבד.
  • שימוש אסור בפעילות הינו כל שימוש בניגוד לאמור בסעיף 6.4 לעיל, לרבות אך לא רק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, רכישת גישה לצורך מכירה חוזרת. מבלי לפגוע בסעדים אשר עומדים לחברה לפי כל דין, הפרה של תת סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך מכפלת התשלום בעבור גישה לפעילות בשלוש.
  • רכישת גישה לפעילות תיעשה על ידי חיוב כרטיס אשראי בתוקף של המשתמש, בחיוב אחד או יותר, כפי שיוסכם בין המשתמש לחברה במועד הרכישה או באמצעות העברה בנקאית. ייתכן ולא תתאפשר רכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
  • רכישת גישה לפעילות בכרטיס אשראי כפופה לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. יש להפנות כל טענה בנוגע להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי לחברת האשראי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בעניין זה.
  • במקרה של רכישת מוצר בהעברה בנקאית, על המשתמש לשלוח אישור על העברה בנקאית ולפרט לאיזה פעילות נרכשה גישה. חשבונית תישלח למשתמש לאחר קבלת תשלום בחשבון הבנק של החברה.
  • רכישת גישה לפעילות באמצעות טלפון ובהעברה בנקאית תחייב את המשתמש בעמלה בסך 300 ש"ח.
  • רכישת גישה לפעילות כפופה ומותנת בכך שבעת הרכישה ישנם מקומות פנויים בפעילות (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), בכך שהמשתמש לא הפר את תנאי שירות אלו, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שכלל הפרטים שמסר המזמין תקינים, בביצוע התשלום בפועל, בכך שבין המשתמש לחברה אין סכסוך משפטי או מחלוקת אחרת ו/או כל בעיה אחרת. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים אלה, החברה רשאית לסרב למכור גישה לפעילות או לבטל את עסקה שבוצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות העסקאות ו/או את סכום העסקה שנעשית באמצעות אמצעי תשלום אחד או על ידי משתמש אחד או מי מטעמו.
  • על המשתמש האחריות לוודא את תקינות הפרטים המזדהים בעת רכישת גישה לפעילות. במידה והמשתמש ימסור פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח גישה לפעילות. מבלי לגרוע מכל דין, המשתמש יהיה אחראי כלפי החברה ו/או צד ג' בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה ממסירת פרטים שגויים.
  • כל השתתפות בפעילות החברה הינה פעילות המתועדת בחלקה או במלואה. בעצם הגעתו לפעילות, המשתמש נותן את הסכמתו לתיעוד כאמור, בכל דרך שהיא.
  • לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי פעילויות החברה.
  • סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים ברכישת גישה לפעילות. במידה ואירעה תקלה כלשהי, המשתמש מתבקש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדרכים המצוינות בתנאי שימוש אלו. על המשתמש שקיבל כרטיס לפעילות לבדוק את הכרטיס שנשלח אליו. במקרה של קבלת גישה לפעילות שלא תואמת לגישה לפעילות שהוזמנה, על המשתמש להודיע לחברה בתוך 24 שעות מרגע קבלת הגישה ולא להשתמש בה בכדי שהחברה תתקן את הטעות. במידה והמשתמש בחר להגיע לפעילות אליה ניתנה גישה, לא תישמע כל טענה בדבר טעות זו והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או זיכוי.
 6. פניות בנוגע למוצר/ים ו/או שירות/ים שנתקבלה על ידי המזמין.

החברה עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה בתוך 12 שעות ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מהמוצר/ים ו/או השירות/ים. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד החברה לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.

 1. אחריות
  • השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("AS IS"). השימוש הינו לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תוכנות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו. החברה אינה נושאת באחריות להתאמת האתר והמוצרים בו לצורכי המשתמש.
  • החברה לא תהיה אחראית במקרה של טעות במידע שפורסם באתר ו/או בתיאור מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות ו/או תיאור אחר כלשהו ותיאור שגוי כאמור לא יחייב את החברה.
  • השירותים ו/או המוצרים ו/או הפעילויות המוצעות באתר מוצעות לשימוש כמות שהם ("AS IS") בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות ביחס לאתר, לזמינות השירות, למועד ו/או מקום האספקה, זמינותן, הרכבן, התאמתן לצורכי המזמין, לחומרי התוכן והמידע המסופקים על ידי החברה.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו ו/או במוצרים המשווקים בו ו/או השתתפות בפעילות המוצגות בו – תהא עילת התביעה אשר תהא.
  • בשל אופיים הייחודי של השירותים הניתנים באתר והמוצרים והפעילויות המשווקות באתר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם החברה באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל החברה בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות מהחברה באמצעות האתר באותה הזמנה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת ו/או אספקת השירותים ו/או המוצרים באופן מלא או באופן מלא או חלקי, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פעולות שאינן בשליטת החברה ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או שירותים ו/או הכנת המוצרים ו/או השירותים ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.
  • בכל מקרה, גבול האחריות של החברה לא יעלה על גובה התמורה ששולמה לחברה.
  • החברה, וכן כל מי מטעמה ו/או עבורה, לרבות עובדיה, חבריה, מנהליה, נציגיה, שליחיה, בעליה, תאגידים הקשורים לה והחברות המסועפות אליה וספקיה, לא ישאו בכל אחריות בין במפורש ובין מכללא, ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך, לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש באתר ו/או בשירות ו/או במוצר ו/או השתתפות בפעילות בכלל ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, תוכנה וכל פרסום אחר המופיעים בהם, בפרט.
  • החברה אינה אחראית ולא תשא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והחברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.
 2. מדיניות פרטיות
  • בעצם שימושו באתר, המשתמש מאשר כי פרטיו האישיים אותם הוא מוסר בעת רכישת שירות ו/או מוצר ו/או פעילות, דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה שלו ישמרו במאגר מידע המנוהל על ידי החברה, ישמרו, יעובדו, ימסרו לצדדים שלישיים (ללא פרטיו המזהים של המשתמש, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך), ייעשה בהם שימוש לצרכים מסחריים, קבלת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר בדוא"ל, טלפון נייד וכל דרך אחרת, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בקשר עם האמור.
  • החברה עשויה להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי ללא הרשאתו המפורשת במקרים הבאים:
   • בכדי לזכות את המשתמש בהטבה;
   • במידה ויתקבל צו שיפוטי או הוראה מכל רשות מוסמכת;
   • במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או כל הליך משפטי בין המשתמש לחברה;
   • העברה לחברות בנות של החברה, חברות מסונפות וחברות קשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ובלבד שחברות כאמור ישתמשו במידע בהתאם לתנאי שימוש אלו;
   • במקרה בו החברה תמזג את פעילותה או את פעילותה עם תאגיד אחר ו/או תעביר את פעילותה לצד שלישי או תמחה את פעילותה ובלבד שהתאגיד הנעבר יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון.
   • לצד שלישי אשר מספק לחברה שירותים תומכים לביצוע הזמנות, תמיכה באתר, שירות לקוחות, משלוח הזמנות או כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך מתן השירותים ואספקת המוצרים.
   • אם נעשה באתר שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלו או בניגוד לכל דין;
   • לצורך אכיפת תנאי השימוש;
   • לצורך הגנה על אינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה.
  • שמירה על המידע
   • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר ו/או מכל תוכנה זדונית העשויה לפגוע במידע ופרטיות המשתמש.
   • לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות ו/או תוכנה זדונית, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמש.
   • המשתמש מתחייב לשמור על פרטי הגישה שלו לאתר ו/או למוצרים המופעלים מתוך האתר בסודיות נדרשת ולהחליף סיסמאות מעת לעת.
  • במסגרת האתר יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) השומרות מידע הנוגע למשתמש על גבי מחשבו של המשתמש. קובצי עוגיות אלה מאפשרים לשרת לזהות את מחשב המשתמש ולאסוף מידע זיהוי אישי שאינו על המשתמשים במחשב. מידע זה מאפשר לרשתות מודעות, בין היתר, לספק פרסומות ממוקדות למשתמש. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את השימוש בקובצי עוגיות על ידי כל המפרסמים באתר.
  • המשתמש יכול למנוע באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש את השימוש בעוגיות, אך מובהר לו כי הדבר עלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש שלו באתר.
  • החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי "לוג" הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכדו') ולעשות בהם שימוש כלפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והמשתמש נותן הסכמתו המפורשת לכך.
  • מדיניות פרטיות זו מתעדכנת מעת לעת ולאחר עדכון כאמור החברה תפרסם הודעה באתר. על המשתמש מוטלת החובה לקרוא את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהתעדכן בשינויים.
  • המשתמש מצהיר כי קרא והבין את כלל הסעיפים תחת סעיף "מדיניות פרטיות" וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמן בעקבות פגיעה בפרטיות המשתמש.
 3. ביטול עסקה על ידי המשתמש
  • ביטול עסקה יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן וכמפורט להלן:
   • הביטול ייעשה תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה ובלבד שמועד הביטול הינו לפחות 7 ימים מיום תחילת מתן השירות/הפעילות, לפי העניין. ככל שבקשת הביטול נשלחה בפרק הזמן המצוין לעיל, יחויב המשתמש בדמי ביטול עסקה בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
   • ככל שהמוצר שנרכש הינו מוצר דיגיטלי, הרי שהמשתמש לא יהיה זכאי לבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר הדיגיטלי.
   • ככל שבוטלה פעילות כלשהי בהתאם להחלטת החברה או סיבה התלויה בה, יזוכה אמצעי התשלום של המשתמש אשר שימש לביצוע הרכישה במלוא סכום הרכישה. ככל שהגישה לפעילות ניתנה ללא עלות, הרי שלא יינתן כל זיכוי בשם ביטול הפעילות.
   • עמלת שירות ודמי טיפול תיחשב כחלק מן הסכום של המוצר/ים ו/או השירות/ים שנרכשו ולא בנוסף למחיר שמוצג באתר, במקרה של החזר כספי או ביטול עסקה חלקי או מלא לא יוחזר סכום זה ומחיר המוצר/ים ו/או השירותים שהיה במועד החיוב יחשב בפועל כמחיר הכולל את עמלת השירות ודמי טיפול. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
   • ביטול עסקה שבוצעה באמצעות העברה בנקאית כפוף לכך שהמשתמש יעביר לחברה חשבונית זיכוי, בהתאם לנוסח שיועבר לו מאת החברה, מלאה וחתומה על ידו, בתוך 24 שעות מיום ביטול העסקה.
 1. פרסום/אתרי צד ג'
  • אתר עשוי להכיל דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים). לחברה אין אחריות על השירותים ו/או המוצרים המפורסמים ואין בפרסומם משום תמיכה ו/או הבעת דעה על נכונות ו/או מהימנות השירות ו/או המוצר. תנאי שימוש אלו אינם חלים על השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים ועל שירותים ו/או מוצרים כאמור יחולו תנאי שימוש של צדדים שלישיים כאמור. רכישת שירות ו/או מוצר בעקבות פרסומים כאמור הינה באחריות המשתמש בלבד והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה פרסומי ואתרי צדדים שלישים, שירותיהם ומוצריהם.
  • החברה לא מתחייבת כי הפניות לאתרי מפרסמים ו/או צדדים שלישיים כלשהם יובילו לאתרים פעילים.
  • חל איסור מוחלט על פרסום באתר החברה בלא קבלת אישור מראש ובכתב וכל המפרסם בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו מתחייב לפצות את החברה בסך של 10,000 ש"ח פיצוי מוסכם וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.
  • מפרסם אשר קיבל היתר מהחברה לפרסם באתר החברה יהיה אחראי כלפי החברה בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה מפרסום כאמור וישפה את החברה בגין כל הוצאה שיכול ותיגרם לה כתוצאה מפרסום כאמור וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.
  • המבקש להציג את האתר או חלקו או תוכן מתכניו בכל מקום אחר, לרבות אתרי אינטרנט, נדרש לקבל את היתר החברה מראש ובכתב. מפר סעיף זה מתחייב לפצות את החברה בסך של 10,000 ש"ח פיצוי מוסכם וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.
 2. רציפות פעילות האתר והשירותים הניתנים דרכו
  • החברה מקדישה משאבים רבים בתפעול ותחזוקת האתר והמוצרים הניתנים דרכו כדי שאלו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להתחייב לפעילות רצופה ללא תקלות. במקרה של תקלה, החברה לתיקונה בהקדם.
  • כמו כן, ייתכן ופעילות האתר והמוצרים הניתנים דרכו תופסק לצרכי תחזוקה שוטפת ועדכון והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מראש למשתמש, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות מתן הודעה מראש כאמור בעתיד.
  • החברה לא תהיה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, כלכלי או אחר, שיכול ויגרם כתוצאה מהפסקת פעילות האתר, בין אם כתוצאה מתקלה כלשהי ובין אם כתוצאה מתחזוקה שוטפת ולא יינתן כל זיכוי למשתמש בגין הפסקת פעילות כאמור, תהיה הסיבה אשר תהיה.
 3. סודיות ומוניטין
  • המשתמש מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שהגיע או שיגיע לידיו, במישרין או בעקיפין, במסגרת קבלת שירות ו/או מוצר מהחברה או במהלך השתתפות בפעילות החברה ("המידע").
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמסירת המידע או כל חלק ממנו לכל גורם בלתי מורשה או לכל צד שלישי שהוא עלולה לגרום לחברה נזקים חמורים. לפיכך, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין, שלא במסגרת היחסים בינו לבין החברה.
  • בכלל זה, המשתמש שלא לגלות או להעביר או למכור, בין בתמורה ובין ללא תמורה, או לגרום לגילוי של המידע, במישרין או בעקיפין, וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות המידע ומניעת מסירתו או הגעתו לצד שלישי כל שהוא, אדם, גוף או תאגיד, זולת לנציגי החברה או לפי הוראותיה לשם קבלת השירות בהתאם לתנאי שימוש אלו.
  • המשתמש מתחייב שלא לפגוע, במישרין או בעקיפין, במוניטין של החברה או במעמדה של החברה או במוניטין המיוחס לה בקרב לקוחותיה הממשיים והפוטנציאליים או בקרב נותני השירות של החברה וספקיה.
  • למען הסר ספק, מודגש בזאת כי הוראות סעיף זה תעמודנה בתוקפן הן במשך תקופת מתן השירות, והן לאחריה ללא הגבלה בזמן בכפוף לכל דין, וחלות הן לגבי ישראל והן לגבי כל מקום אחר מחוץ לישראל.
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, הקשורים במתן השירות ו/או רכישת המוצר והשימוש בו ו/או הפעילויות, לרבות אך לא רק הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם ובסימן המסחרי של החברה ו/או האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי לחברה. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר.
  • חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של החברה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.
  • מבלי לגרוע מן האמור בתנאי שימוש אלו, כל התוצרים אשר יוצרו על ידי החברה ומאוחסנים בשרתי צדדים שלישיים הינם של החברה וחל איסור מוחלט להשתמש בהם שלא לצורך שימוש אישי בלבד.
  • מסירת מידע לפרסום באתר, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר, על ידי המשתמש, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות הקנייניות הדרושות לשם פרסום המידע, וכי אין כל הגבלה חוקית ו/או אחרת לפרסומו ו/או למתן רשות שימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.
  • פעולה בניגוד לאמור בסעיף קניין רוחני זה מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו וזכויות החברה ומבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות החברה על פי כל דין, הפרה כאמור תזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך 200,000 ש"ח.
 5. שימוש בלתי חוקי ואסור
  • המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות:
   • לא לכתוב באתר ו/או לחברה כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
   • לא להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא;
   • לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר במהלך ההתקשרות עם החברה.
   • לא להכניס לאתר מידע העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.
   • לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.
   • לא לפרסם מידע פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.
   • לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
   • לא לפגוע בזכויות היוצרים של החברה בכל הנוגע לאתר ולתוכנו, לרבות שכפול, העתקה, הפצה, שידור וכדו' באופן מלא או חלקי ולא לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר;
   • לא להעביר או למסור את פרטי הגישה האישיים לקורסים, הכשרות, כניסה לאזור אישי, או לכל אזור אחר הקשור באילו מן השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר.
   • לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.
   • לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר או באתר אחר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.
   • לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.
   • לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
   • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר;
   • אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו-'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות;
   • לא להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה;
   • לא לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, או מאתרי הימורים, פורנוגרפיה, או שנאה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את גישתו של משתמש לאתר ו/או למוצר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר ו/או במוצריה שלא למטרות אליהן הם יועדו או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר. יודגש כי במידה והחברה חסמה את גישתו של משתמש לאתר ו/או למוצר, לפי העניין, לא יינתן למשתמש כל זיכוי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
  • המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.
  • למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.
 6. הערות כלליות
  • על ידי שימוש באתר, המשתמש מאשר בזאת מראש כי כל תגובה מטעמו שנשלחה לחברה בכל מדיה שהיא, לרבות דוא"ל, צ'אט במדיה החברתית, באתר, וואטסאפ וכד', תפורסם בשמו המלא.
  • לא יראו בהסכמה בין במעשה ובין בכתב מצד החברה לסטות מתנאי שימוש אלו כולם או מקצתם משום ויתור גורף על זכויות החברה ו/או כתקדים מחייב, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. אי הפעלה ו/או דרישה ו/או סנקציה בין באופן כללי ובין במקרה ספציפי של זכות מזכויות החברה, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור ולא תהווה בסיס לטענת השתק כנגד החברה.
  • המשתמש מסכים בזאת כי כל עילת תביעה שתהיה לו כנגד החברה בקשר עם האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או הפעילויות תוגבל לתקופה של שישה חודשים ממועד היווצרות העילה וכי יש לראות בסעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות.
  • רכישת שירות ו/או מוצר ו/או פעילות המוצעים למכירה באתר מותרת לבגיר כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
  • התמונות באתר הינם להמחשה בלבד.
  • בעלי מוגבלויות אשר מצריכים טיפול מיוחד מתבקשים לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
  • מבלי לגרוע מן האמור בתנאי שימוש אלו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש אשר יפר את תנאי השימוש.
 7. שירות לקוחות

לבירורים שונים ונוספים בקשר עם האתר ופעילות החברה, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני   office@mideascapital.com או בטלפון 055-270-4357 או באמצעות טופס הפנייה המופיע תחת לשונית "צור קשר" שבאתר. בכל פניה יש לציין את סיבת הפניה. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות של האתר הינן בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 ל-17:00. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות של המוקד תענינה, ככל הניתן, במהלך יום העסקים הבא.

 1. כללי
  • ההתקשרות עם החברה (כהגדרתה להלן) והשימוש באתר החברה (כהגדרתו להלן) כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ועצם קבלת שירות מהחברה ו/או רכישת מוצר ממוצרי החברה המוצעים לרכישה באתר מהווים הסכמה מפורשת לתנאי השימוש והסכמה כי תנאים אלו מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל משתמש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ולא לרכוש את מוצרי החברה. בביצוע שימוש באתר, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בקשר עם האמור בתנאי שימוש אלו.
  • בתנאי שימוש אלו:

"החברה" – ד.ד פיננסים בע"מ ח.פ. 515794949 ומי מטעמה, לרבות אך לא רק, בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, יועציה, חברות בנות שלה, חברות מסונפות וחברות קשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

"משתמש" הינו – כל יחיד, הפועל מטעם עצמו או מטעם אחר, לרבות תאגיד, אשר עושה שימוש כלשהו באתר, לרבות גלישה ו/או צפיה ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים כלשהם אותם מציעה החברה, לרבות אך לא רק הכשרות ו/או סדנאות;

"האתר" – אתר האינטרנט www.visiongroup.co.il בכללותו, לרבות כל אתר ודף נחיתה של החברה או חברה בבעלותה ו/או בשליטתה אליהם מפנה האתר, לרבות סאב-דומיין (Sub-Domain), דפי נחיתה לביצוע סליקה ו/או רכישה, קבוצות וואטסאפ, רשתות חברתיות וכיו"ב.

"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק ההתיישנות" – חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק התקשורת (בזק ושידורים)" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי יהיו מעת לעת;

"חוק זכויות יוצרים" – חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק הייעוץ" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת.

"תקנות הגנת הצרכן" – תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע-2010;

"מוצר" – כלל המוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תוכנות כגון אינדיקטורים, פלאגינים (Plug-in) וכיו"ב;

"שירות" – כלל השירותים המוצעים למכירה על ידי החברה, כפי שיהיו מעת לעת;

"ביצוע רכישה" – תשלום בעבור מוצר או שירות אותם מציעה החברה ו/או מי מטעמה;

"פעילויות" – פעילויות החברה, כפי שיפורסמו ויוצגו מעת לעת, בין בתמורה ובין אם לאו, אשר יהיו כפופות לתנאי שימוש ייחודיים לכל פעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות אירוע, מפגש, סדנה, הרצאה וכיו"ב.

 • תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הינם פונים לכל המינים. האמור בלשון יחיד כולל אף לשון רבים, ולהיפך.
 • השירותים והמוצרים המוצעים באתר יכול ויינתנו, בין היתר, באמצעות צדדים שלישיים, בין שהינם קשורים לחברה בדרך כלשהי ובין אם לאו, ובמקרה זה יחולו על השירות ו/או המוצר, לפי העניין, גם תנאי השימוש של אותו צד שלישי, לרבות בנוגע להגנת פרטיות ושימוש במידע של המשתמש. המשתמש מסכים בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר עם קבלת שירות מצדדים שלישיים ובקשר לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור.
 • מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לחברה על פי דין, החברה ו/או מי מטעמה רשאית להשעות, לעקב, לחסום או להפסיק את מתן השירות למשתמש ו/או גישה למוצריה הדיגיטליים במידה והמשתמש הפר את תנאי שימוש אלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כלפי החברה. כמו כן, החברה רשאית לעכב את מתן השירות ו/או המוצר, לפי העניין עד לתשלום התמורה המגיעה לחברה ו/או למי מטעמה בגין השירות ו/או התמורה, לפי העניין, ללא הגבלה בזמן.
 • החברה רשאית לבצע באתר, ללא התראה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי כל שינוי, לרבות אך לא רק במבנהו, תוכנו, מראהו, השירותים, המוצרים והפעילויות המוצעות בו והיקפם ולהחליט על מועד כניסת השינויים כאמור לתוקף. כמו כן, החברה רשאית לסגור את האתר לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ובלבד שזכויות המשתמש לא תפגענה. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור בסעיף זה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו שיגרם, ככל שיגרם, בגין האמור בסעיף זה, למעט נזק שיגרם כתוצאה מזדון מצד החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה, והחובה על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת ובעת השימוש באתר. נוסח תנאי השימוש המחייב הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי ובעצם השימוש באתר המשתמש מסכים לכל שינוי שיכול וייעשה בהם בעתיד ואולם, ככל שהחברה תידרש לכך לפי כל דין, היא תבקש את הסכמת המשתמש לשינויים פרטניים.
 • תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת בהתקשרות בין החברה לבין המשתמש, בין שתתפרסם באתר ובין אם לאו, וקבלת השירות מהחברה והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשויים להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים ו/או יוצגו למשתמש ובמידת הצורך, החברה תבקש כי המשתמש יחתום על תנאים מסוימים וללא חתימת המשתמש על תנאים כאמור, החברה לא תעניק לו שירות.
 • חלק כללי זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. כותרות תנאי השימוש הינם לנוחות בלבד ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות תנאי השימוש.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית בכל שאלה הקשורה בפרשנותם, ואכיפתם של תנאי שימוש אלו וכל סכסוך הקשור לשירות ו/או למוצרי החברה למשתמש ידון לפי לחוקי מדינת ישראל.
 1. הצהרות החברה
  • מובהר בזאת כי החברה אינה מנהלת תיקי השקעות, אינה יועץ השקעות ואינה עוסקת בשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. מוצרי ושירותי החברה נועדו להעביר ידע ולמטרות לימודיות בלבד למשתמש ולא מעבר לכך ואינה לוקחת אחריות כלשהי לפעולות שהמשתמש יחליט לבצע ו/או להימנע מביצוען על בסיס הידע שמועבר למשתמש במסגרת המוצר ו/או השירות, לפי העניין.
  • החברה תשמור את כל המידע אודות המשתמש, לרבות פרטיו האישיים, במאגרי מידע המנוהלים בהתאם לכל דין.
  • החברה אינה אחראית לנזקים אשר עלולים להיווצר כתוצאה ממפגשים בין משתמשים שונים, בין וירטואליים ובין פיזיים, לרבות אך לא רק נזקים כלכליים, פיזיים, נפשיים ואחרים ומפגשים כאמור הינם באחריות המשתמש בלבד.
 2. הצהרות המשתמש
  • הצהרות והתחייבויות החברה בתנאי שימוש אלו הובאו לידיעת המשתמש, והמשתמש קרא והבין את תוכנן, הוא מודע להן והן מוסכמות עליו בטרם התקשר עם החברה.
  • המשתמש מודע ומסכים כי השירות שיינתן לו על ידי החברה אינו מהווה שירות של ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, או כל שירות אחר המחייב ברישיון בהתאם לחוק. ככל שיהיה צורך בשירות מגופים נוספים לצורך מתן השירות הם יינתנו על-ידי בעלי רישיון מתאים בהתאם לחוק, ובמסגרת הסכם שירות נפרד מתנאי שימוש אלו ובתמורה לתשלום נוסף.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל הנתונים שמסר או ימסור לחברה לרבות פרטיו האישיים, הינם נכונים מלאים ומדויקים, וכי הוא יעדכן את החברה מיד עם קרות שינוי במידע או בנתונים. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מודע לכך כי חסרון, אי דיוק, השמטה או הסתרה של כל נתון שנמסר לחברה ונדרש לצורך רכישת המוצר או מתן השירות מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו ומבלי לגרוע מן האמור בכל דין, החברה תהיה זכאית לכל סעד המפורט בהם. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך שכל המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים, יישמרו במאגרי מידע המנוהלים על פי כל דין.
  • המשתמש מודע לכך כי ייתכן ולצורך מתן שירות מסוים, החברה תתקשר עם חברות חיצוניות והמשתמש מודע ומסכים בזאת מראש כי כל המידע אודות יועבר לחברות אלו, ככל שהדבר מותר על פי כל דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם אי התאמה בין מוצרים המוצגים באתר לבין הסילבוס של המוצרים בפועל שכן החברה מעדכנת מעת לעת את מוצריה וכל אי התאמה כאמור הינה בתום לב.
  • המשתמש מצהיר כי פרטי אמצעי התשלום המשמש אותו לצורך רכישת מוצר ו/או שירות ו/או גישה לפעילות נכונים ומדויקים והוא מורשה לעשות בו שימוש ובכל מקרה בו תעלה טענה בניגוד לאמור בסעיף זה, המשתמש ייקח על עצמו את מלוא האחריות.
 3. שירותים
  • החברה מציעה מגוון רחב של שירותים. החברה רשאית לתמחר כל שירות לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להציע את השירותים במחירי הנחה, לתקופות זמן מוגבלות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להגביל את מספר השירותים שיוצעו במחירי הנחה ואת מספר השירותים שיוצעו באופן כללי. החברה רשאית לשנות את מחיר השירותים מעת לעת. מחירי השירותים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ. ככל שישנה אי התאמה בין מחיר השירות באתר לבין מחיר השירות בעת הרכישה, מחיר השירות בעת הרכישה הוא הקובע.
  • שירותים שינתנו על ידי החברה המוגבלים לשירות פרטני שהוסכם בין החברה למשתמש בהסכם שייכרת בין החברה ו/או מי מטעמה לבין המשתמש באופן פרטני. תנאי שימוש אלו יהיו משלימים לתנאי ההסכם אך במקרה של סתירה בין תנאי השימוש להסכם, יגברו הוראות ההסכם.
  • השירות יימסר למשתמש באופן שיוסכם בין הצדדים.
  • רכישת שירות תיעשה על ידי חיוב כרטיס אשראי בתוקף של המשתמש, בחיוב אחד או יותר, כפי שיוסכם בין המשתמש לחברה במועד רכישת השירות או באמצעות העברה בנקאית. ייתכן ולא תתאפשר רכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
  • במקרה של רכישת שירות בהעברה בנקאית, על המשתמש לשלוח אישור על העברה בנקאית ולפרט איזה שירות נרכש. חשבונית תישלח למשתמש לאחר קבלת תשלום בחשבון הבנק של החברה.
  • רכישת שירות באמצעות טלפון ובהעברה בנקאית תחייב את המשתמש בעמלה בסך 300 ש"ח.
  • רכישת שירות בכרטיס אשראי כפופה לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. יש להפנות כל טענה בנוגע להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי לחברת האשראי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בעניין זה.
  • רכישת שירות כפופה ומותנת ביכולת החברה לספק את השירות במועד רכישתו, בכך שהמשתמש לא הפר את תנאי שירות אלו, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שכלל הפרטים שמסר המזמין תקינים, בביצוע התשלום בפועל, בכך שבין המשתמש לחברה אין סכסוך משפטי או מחלוקת אחרת ו/או כל בעיה אחרת. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים אלה, החברה רשאית לסרב למכור שירות או לבטל את עסקה שבוצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות העסקאות ו/או את סכום העסקה שנעשית באמצעות אמצעי תשלום אחד או על ידי משתמש אחד או מי מטעמו.
  • על המשתמש האחריות לוודא את תקינות הפרטים המזדהים בעת רכישת מוצר. במידה והמשתמש ימסור פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את אספקתו התקינה של מוצר שנרכש. מבלי לגרוע מכל דין, המשתמש יהיה אחראי כלפי החברה ו/או צד ג' בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה ממסירת פרטים שגויים לרבות מועד ומקום אספקת המוצר ופרטי אמצעי תשלום.
  • סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים ברכישת השירות. במידה ואירעה תקלה כלשהי, המשתמש מתבקש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדרכים המצוינות בתנאי שימוש אלו.
 4. מוצרים- להוסיף סעיף כלל המוצרים הינם לצורכי לימוד והעשרה בלבד
  • החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים. החברה רשאית לתמחר כל מוצר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להציע את המוצרים במחירי הנחה, לתקופות זמן מוגבלות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להגביל את מספר המוצרים שיוצעו במחירי הנחה וכן להגביל את מספר המוצרים שיוצעו לציבור. החברה רשאית לשנות את מחיר המוצרים מעת לעת. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ. ככל שישנה אי התאמה בין מחיר המוצר באתר לבין מחירו בעת הרכישה, המחיר המוצג בעת הרכישה הוא הקובע.
  • תוקף המוצרים הדיגיטליים שאינם במסגרת השכרת רישיון הינו שלוש שנים מיום הרכישה. בתום שלוש שנים מיום הרכישה, תיחסם גישת המשתמש למוצר הדיגיטלי. תוקף מוצר דיגיטלי אליו מושכר רישיון הינו למשך תקופת ההשכרה עליה הוסכם בין החברה למשתמש. תוקף מוצר שאינו דיגיטלי יקבע בהסכם פרטני שייכרת בין הצדדים. תנאי שימוש אלו יהיו משלימים לכל הסכם פרטני שייכרת בין החברה למשתמש אך במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו להסכם הפרטני, תנאי ההסכם הפרטני יגברו.
  • מטרת מוצרי החברה המוצעים למכירה הינה להעשיר את הידע של המשתמש, החברה לא תישא באחראיות לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיכול שיגרם כתוצאה משימוש במוצרים והאחריות המלאה היא של המשתמש בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שהמוצר הנרכש הינו מסוג תוכנה אליה מושכר רישיון שימושכגון אינדיקטור, פלאגאין (Plug-in) וכיו"ב, המשתמש הוא האחראי הבלעדי לתוצאות שימוש בתוכנה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם מוצרים כאמור.
  • לאחר רכישת המוצר, המשתמש יקבל חשבונית לכתובת דוא"ל שמסר לחברה.
  • ככל שהמוצר שנרכש הינו מוצר דיגיטלי דוגמת קורס, המשתמש יקבל הוראות ופרטי גישה והנחיות לכתובת דוא"ל שמסר לחברה. ככל שהמוצר הינו מוצר פיזי, המוצר ישלח למשתמש לכתובת ובאופן שיבחר המשתמש ויגיע ליעדו תוך 21 ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. החברה אינה אחראית בגין עיכובים באספקת מוצרים מנסיבות שאינן תלויות בה.
  • שימוש מותר במוצר הינו שימוש פרטי וסביר בלבד לצרכי לימוד בלבד.
  • שימוש אסור במוצר הינו כל שימוש בניגוד לאמור בסעיף 5.6 לעיל, לרבות אך לא רק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, רכישת מוצר לצורך מכירה חוזרת. אין להעביר את המוצר לאדם אחר שאינו המשתמש. מבלי לפגוע בסעדים אשר עומדים לחברה לפי כל דין, הפרה של תת סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך מכפלת עלות המוצר בשלוש.
  • רכישת מוצר תיעשה על ידי חיוב כרטיס אשראי בתוקף של המשתמש, בחיוב אחד או יותר, כפי שיוסכם בין המשתמש לחברה במועד הרכישה או באמצעות העברה בנקאית. ייתכן ולא תתאפשר רכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
  • רכישת מוצר בכרטיס אשראי כפופה לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. יש להפנות כל טענה בנוגע להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי לחברת האשראי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בעניין זה.
  • במקרה של רכישת מוצר בהעברה בנקאית, על המשתמש לשלוח אישור על העברה בנקאית ולפרט איזה מוצר נרכש. חשבונית תישלח למשתמש לאחר קבלת תשלום בחשבון הבנק של החברה.
  • רכישת מוצר באמצעות טלפון ובהעברה בנקאית תחייב את המשתמש בעמלה בסך 300 ש"ח.
  • רכישת מוצר כפופה ומותנת בכך שהמוצר קיים במלאי בעת הרכישה, בכך שהמשתמש לא הפר את תנאי שירות אלו, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שכלל הפרטים שמסר המזמין תקינים, בביצוע התשלום בפועל, בכך שבין המשתמש לחברה אין סכסוך משפטי או מחלוקת אחרת ו/או כל בעיה אחרת. ככל שהמשתמש ביצע רכישה אך המוצר לא היה במלאי או לא סופק מסיבות שהינן באחריות החברה, אמצעי התשלום של המשתמש יזוכה. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים המפורטים לעיל, החברה רשאית לסרב למכור מוצר או לבטל את עסקה שבוצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות העסקאות ו/או את סכום העסקה שנעשית באמצעות אמצעי תשלום אחד או על ידי משתמש אחד או מי מטעמו.
  • על המשתמש האחריות לוודא את תקינות הפרטים המזדהים בעת רכישת/קבלת המוצר. במידה והמשתמש ימסור פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את אספקתו התקינה של מוצר שנרכש. מבלי לגרוע מכל דין, המשתמש יהיה אחראי כלפי החברה ו/או צד ג' בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה ממסירת פרטים שגויים, לרבות מועד ומקום אספקת המוצר ופרטי אמצעי תשלום.
  • סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים ברכישת המוצר. במידה ואירעה תקלה כלשהי, המשתמש מתבקש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדרכים המצוינות בתנאי שימוש אלו. המשתמש מתחייב לבדוק את המוצר שהזמין ולוודא את התאמתו ותקינותו וככל שמדובר במוצר פיזי, על המשתמש לבצע את הבדיקה בעת קבלת המוצר ולפני שהשליח עוזב את המקום. במקרה של קבלת מוצר שלא תואם למוצר שהוזמן או קיומה של תקלה כלשהי, על המשתמש להודיע לחברה בתוך 24 שעות מרגע קבלת המוצר ולא להשתמש בו בכדי שהחברה תתקן את התקלה. במידה והמשתמש השתמש במוצר, לא תישמע כל טענה בדבר תקלה כאמור והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או מוצר נוסף.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שסעיף זה יטיל עליה חובה כלשהי, את כל מוצריה, לרבות קורסים דיגיטליים, לפי ראות עיניה.
 5. פעילויות
  • החברה מציעה מגוון פעילויות באתר החברה. החברה רשאית לתמחר כל פעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להציע את הפעילויות במחירי הנחה, לתקופות זמן מוגבלות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן להגביל את מספר הגישות לפעילויות שיוצעו במחירי הנחה וכן להגביל את מספר הגישות שיוצעו לציבור. החברה רשאית לשנות את מחיר הפעילויות מעת לעת. מחירי הפעילויות המוצגים באתר כוללים מע"מ. ככל שישנה אי התאמה בין מחיר הגישה לפעילות באתר לבין מחירו בעת הרכישה, מחיר הגישה לפעילות המוצג בעת הרכישה הוא הקובע.
  • תנאי כל פעילות יקבעו בתנאים פרטניים שיקבעו לכל פעילות. תנאי שימוש אלו יהיו משלימים לתנאים פרטניים כאמור אך במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו לתנאים הפרטניים, התנאי הפרטניים יגברו. המשתמש אחראי להיוודע לכל התנאים החלים על השתתפותו בפעילות והחברה לא תהיה אחראית לפצות את המשתמש במידה ותהיה מניעה להשתתפותו בפעילות שאינה תלויה בחברה.
  • לאחר רכישת גישה לפעילות, המשתמש יקבל לכתובת הדוא"ל שמסר לחברה חשבונית וכרטיס כניסה לפעילות. השתתפות בפעילות מותנית בהצגת כרטיס הכניסה כאמור והעתק מהודעת הדוא"ל המאשרת את הרכישה.
  • ככל שהפעילות לא תתקיים מסיבה שאינה תלויה בחברה, הכרטיס של המשתמש יהיה תקף למועד העוקב שיקבע לפעילות שבוטלה. במידה והחברה החליטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקיים את הפעילות ואז אמצעי התשלום של המשתמש יזוכה בעלות ששולמה בעבור גישה לפעילות.
  • שימוש מותר בפעילות הינו שימוש פרטי וסביר בלבד לצרכי לימוד בלבד.
  • שימוש אסור בפעילות הינו כל שימוש בניגוד לאמור בסעיף 6.4 לעיל, לרבות אך לא רק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, רכישת גישה לצורך מכירה חוזרת. מבלי לפגוע בסעדים אשר עומדים לחברה לפי כל דין, הפרה של תת סעיף זה תזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך מכפלת התשלום בעבור גישה לפעילות בשלוש.
  • רכישת גישה לפעילות תיעשה על ידי חיוב כרטיס אשראי בתוקף של המשתמש, בחיוב אחד או יותר, כפי שיוסכם בין המשתמש לחברה במועד הרכישה או באמצעות העברה בנקאית. ייתכן ולא תתאפשר רכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
  • רכישת גישה לפעילות בכרטיס אשראי כפופה לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. יש להפנות כל טענה בנוגע להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי לחברת האשראי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בעניין זה.
  • במקרה של רכישת מוצר בהעברה בנקאית, על המשתמש לשלוח אישור על העברה בנקאית ולפרט לאיזה פעילות נרכשה גישה. חשבונית תישלח למשתמש לאחר קבלת תשלום בחשבון הבנק של החברה.
  • רכישת גישה לפעילות באמצעות טלפון ובהעברה בנקאית תחייב את המשתמש בעמלה בסך 300 ש"ח.
  • רכישת גישה לפעילות כפופה ומותנת בכך שבעת הרכישה ישנם מקומות פנויים בפעילות (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), בכך שהמשתמש לא הפר את תנאי שירות אלו, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שכלל הפרטים שמסר המזמין תקינים, בביצוע התשלום בפועל, בכך שבין המשתמש לחברה אין סכסוך משפטי או מחלוקת אחרת ו/או כל בעיה אחרת. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים אלה, החברה רשאית לסרב למכור גישה לפעילות או לבטל את עסקה שבוצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות העסקאות ו/או את סכום העסקה שנעשית באמצעות אמצעי תשלום אחד או על ידי משתמש אחד או מי מטעמו.
  • על המשתמש האחריות לוודא את תקינות הפרטים המזדהים בעת רכישת גישה לפעילות. במידה והמשתמש ימסור פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח גישה לפעילות. מבלי לגרוע מכל דין, המשתמש יהיה אחראי כלפי החברה ו/או צד ג' בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה ממסירת פרטים שגויים.
  • כל השתתפות בפעילות החברה הינה פעילות המתועדת בחלקה או במלואה. בעצם הגעתו לפעילות, המשתמש נותן את הסכמתו לתיעוד כאמור, בכל דרך שהיא.
  • לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי פעילויות החברה.
  • סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים ברכישת גישה לפעילות. במידה ואירעה תקלה כלשהי, המשתמש מתבקש לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בדרכים המצוינות בתנאי שימוש אלו. על המשתמש שקיבל כרטיס לפעילות לבדוק את הכרטיס שנשלח אליו. במקרה של קבלת גישה לפעילות שלא תואמת לגישה לפעילות שהוזמנה, על המשתמש להודיע לחברה בתוך 24 שעות מרגע קבלת הגישה ולא להשתמש בה בכדי שהחברה תתקן את הטעות. במידה והמשתמש בחר להגיע לפעילות אליה ניתנה גישה, לא תישמע כל טענה בדבר טעות זו והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או זיכוי.
 6. פניות בנוגע למוצר/ים ו/או שירות/ים שנתקבלה על ידי המזמין.

החברה עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה בתוך 12 שעות ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מהמוצר/ים ו/או השירות/ים. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד החברה לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.

 1. אחריות
  • השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("AS IS"). השימוש הינו לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תוכנות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו. החברה אינה נושאת באחריות להתאמת האתר והמוצרים בו לצורכי המשתמש.
  • החברה לא תהיה אחראית במקרה של טעות במידע שפורסם באתר ו/או בתיאור מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות ו/או תיאור אחר כלשהו ותיאור שגוי כאמור לא יחייב את החברה.
  • השירותים ו/או המוצרים ו/או הפעילויות המוצעות באתר מוצעות לשימוש כמות שהם ("AS IS") בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות ביחס לאתר, לזמינות השירות, למועד ו/או מקום האספקה, זמינותן, הרכבן, התאמתן לצורכי המזמין, לחומרי התוכן והמידע המסופקים על ידי החברה.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו ו/או במוצרים המשווקים בו ו/או השתתפות בפעילות המוצגות בו – תהא עילת התביעה אשר תהא.
  • בשל אופיים הייחודי של השירותים הניתנים באתר והמוצרים והפעילויות המשווקות באתר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם החברה באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל החברה בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות מהחברה באמצעות האתר באותה הזמנה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת ו/או אספקת השירותים ו/או המוצרים באופן מלא או באופן מלא או חלקי, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פעולות שאינן בשליטת החברה ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או שירותים ו/או הכנת המוצרים ו/או השירותים ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.
  • בכל מקרה, גבול האחריות של החברה לא יעלה על גובה התמורה ששולמה לחברה.
  • החברה, וכן כל מי מטעמה ו/או עבורה, לרבות עובדיה, חבריה, מנהליה, נציגיה, שליחיה, בעליה, תאגידים הקשורים לה והחברות המסועפות אליה וספקיה, לא ישאו בכל אחריות בין במפורש ובין מכללא, ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך, לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש באתר ו/או בשירות ו/או במוצר ו/או השתתפות בפעילות בכלל ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, תוכנה וכל פרסום אחר המופיעים בהם, בפרט.
  • החברה אינה אחראית ולא תשא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והחברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.
 2. מדיניות פרטיות
  • בעצם שימושו באתר, המשתמש מאשר כי פרטיו האישיים אותם הוא מוסר בעת רכישת שירות ו/או מוצר ו/או פעילות, דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה שלו ישמרו במאגר מידע המנוהל על ידי החברה, ישמרו, יעובדו, ימסרו לצדדים שלישיים (ללא פרטיו המזהים של המשתמש, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך), ייעשה בהם שימוש לצרכים מסחריים, קבלת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר בדוא"ל, טלפון נייד וכל דרך אחרת, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בקשר עם האמור.
  • החברה עשויה להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי ללא הרשאתו המפורשת במקרים הבאים:
   • בכדי לזכות את המשתמש בהטבה;
   • במידה ויתקבל צו שיפוטי או הוראה מכל רשות מוסמכת;
   • במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או כל הליך משפטי בין המשתמש לחברה;
   • העברה לחברות בנות של החברה, חברות מסונפות וחברות קשורות כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ובלבד שחברות כאמור ישתמשו במידע בהתאם לתנאי שימוש אלו;
   • במקרה בו החברה תמזג את פעילותה או את פעילותה עם תאגיד אחר ו/או תעביר את פעילותה לצד שלישי או תמחה את פעילותה ובלבד שהתאגיד הנעבר יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון.
   • לצד שלישי אשר מספק לחברה שירותים תומכים לביצוע הזמנות, תמיכה באתר, שירות לקוחות, משלוח הזמנות או כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך מתן השירותים ואספקת המוצרים.
   • אם נעשה באתר שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלו או בניגוד לכל דין;
   • לצורך אכיפת תנאי השימוש;
   • לצורך הגנה על אינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה.
  • שמירה על המידע
   • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר ו/או מכל תוכנה זדונית העשויה לפגוע במידע ופרטיות המשתמש.
   • לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות ו/או תוכנה זדונית, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע"י המשתמש.
   • המשתמש מתחייב לשמור על פרטי הגישה שלו לאתר ו/או למוצרים המופעלים מתוך האתר בסודיות נדרשת ולהחליף סיסמאות מעת לעת.
  • במסגרת האתר יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) השומרות מידע הנוגע למשתמש על גבי מחשבו של המשתמש. קובצי עוגיות אלה מאפשרים לשרת לזהות את מחשב המשתמש ולאסוף מידע זיהוי אישי שאינו על המשתמשים במחשב. מידע זה מאפשר לרשתות מודעות, בין היתר, לספק פרסומות ממוקדות למשתמש. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את השימוש בקובצי עוגיות על ידי כל המפרסמים באתר.
  • המשתמש יכול למנוע באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש את השימוש בעוגיות, אך מובהר לו כי הדבר עלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש שלו באתר.
  • החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי "לוג" הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכדו') ולעשות בהם שימוש כלפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והמשתמש נותן הסכמתו המפורשת לכך.
  • מדיניות פרטיות זו מתעדכנת מעת לעת ולאחר עדכון כאמור החברה תפרסם הודעה באתר. על המשתמש מוטלת החובה לקרוא את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהתעדכן בשינויים.
  • המשתמש מצהיר כי קרא והבין את כלל הסעיפים תחת סעיף "מדיניות פרטיות" וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמן בעקבות פגיעה בפרטיות המשתמש.
 3. ביטול עסקה על ידי המשתמש
  • ביטול עסקה יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן וכמפורט להלן:
   • הביטול ייעשה תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה ובלבד שמועד הביטול הינו לפחות 7 ימים מיום תחילת מתן השירות/הפעילות, לפי העניין. ככל שבקשת הביטול נשלחה בפרק הזמן המצוין לעיל, יחויב המשתמש בדמי ביטול עסקה בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
   • ככל שהמוצר שנרכש הינו מוצר דיגיטלי, הרי שהמשתמש לא יהיה זכאי לבטל את העסקה לאחר קבלת המוצר הדיגיטלי.
   • ככל שבוטלה פעילות כלשהי בהתאם להחלטת החברה או סיבה התלויה בה, יזוכה אמצעי התשלום של המשתמש אשר שימש לביצוע הרכישה במלוא סכום הרכישה. ככל שהגישה לפעילות ניתנה ללא עלות, הרי שלא יינתן כל זיכוי בשם ביטול הפעילות.
   • עמלת שירות ודמי טיפול תיחשב כחלק מן הסכום של המוצר/ים ו/או השירות/ים שנרכשו ולא בנוסף למחיר שמוצג באתר, במקרה של החזר כספי או ביטול עסקה חלקי או מלא לא יוחזר סכום זה ומחיר המוצר/ים ו/או השירותים שהיה במועד החיוב יחשב בפועל כמחיר הכולל את עמלת השירות ודמי טיפול. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
   • ביטול עסקה שבוצעה באמצעות העברה בנקאית כפוף לכך שהמשתמש יעביר לחברה חשבונית זיכוי, בהתאם לנוסח שיועבר לו מאת החברה, מלאה וחתומה על ידו, בתוך 24 שעות מיום ביטול העסקה.
 1. פרסום/אתרי צד ג'
  • אתר עשוי להכיל דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים). לחברה אין אחריות על השירותים ו/או המוצרים המפורסמים ואין בפרסומם משום תמיכה ו/או הבעת דעה על נכונות ו/או מהימנות השירות ו/או המוצר. תנאי שימוש אלו אינם חלים על השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים ועל שירותים ו/או מוצרים כאמור יחולו תנאי שימוש של צדדים שלישיים כאמור. רכישת שירות ו/או מוצר בעקבות פרסומים כאמור הינה באחריות המשתמש בלבד והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה פרסומי ואתרי צדדים שלישים, שירותיהם ומוצריהם.
  • החברה לא מתחייבת כי הפניות לאתרי מפרסמים ו/או צדדים שלישיים כלשהם יובילו לאתרים פעילים.
  • חל איסור מוחלט על פרסום באתר החברה בלא קבלת אישור מראש ובכתב וכל המפרסם בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו מתחייב לפצות את החברה בסך של 10,000 ש"ח פיצוי מוסכם וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.
  • מפרסם אשר קיבל היתר מהחברה לפרסם באתר החברה יהיה אחראי כלפי החברה בגין כל נזק שיכול ויגרם לה כתוצאה מפרסום כאמור וישפה את החברה בגין כל הוצאה שיכול ותיגרם לה כתוצאה מפרסום כאמור וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.
  • המבקש להציג את האתר או חלקו או תוכן מתכניו בכל מקום אחר, לרבות אתרי אינטרנט, נדרש לקבל את היתר החברה מראש ובכתב. מפר סעיף זה מתחייב לפצות את החברה בסך של 10,000 ש"ח פיצוי מוסכם וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.
 2. רציפות פעילות האתר והשירותים הניתנים דרכו
  • החברה מקדישה משאבים רבים בתפעול ותחזוקת האתר והמוצרים הניתנים דרכו כדי שאלו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה להתחייב לפעילות רצופה ללא תקלות. במקרה של תקלה, החברה לתיקונה בהקדם.
  • כמו כן, ייתכן ופעילות האתר והמוצרים הניתנים דרכו תופסק לצרכי תחזוקה שוטפת ועדכון והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מראש למשתמש, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות מתן הודעה מראש כאמור בעתיד.
  • החברה לא תהיה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, כלכלי או אחר, שיכול ויגרם כתוצאה מהפסקת פעילות האתר, בין אם כתוצאה מתקלה כלשהי ובין אם כתוצאה מתחזוקה שוטפת ולא יינתן כל זיכוי למשתמש בגין הפסקת פעילות כאמור, תהיה הסיבה אשר תהיה.
 3. סודיות ומוניטין
  • המשתמש מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שהגיע או שיגיע לידיו, במישרין או בעקיפין, במסגרת קבלת שירות ו/או מוצר מהחברה או במהלך השתתפות בפעילות החברה ("המידע").
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמסירת המידע או כל חלק ממנו לכל גורם בלתי מורשה או לכל צד שלישי שהוא עלולה לגרום לחברה נזקים חמורים. לפיכך, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין, שלא במסגרת היחסים בינו לבין החברה.
  • בכלל זה, המשתמש שלא לגלות או להעביר או למכור, בין בתמורה ובין ללא תמורה, או לגרום לגילוי של המידע, במישרין או בעקיפין, וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות המידע ומניעת מסירתו או הגעתו לצד שלישי כל שהוא, אדם, גוף או תאגיד, זולת לנציגי החברה או לפי הוראותיה לשם קבלת השירות בהתאם לתנאי שימוש אלו.
  • המשתמש מתחייב שלא לפגוע, במישרין או בעקיפין, במוניטין של החברה או במעמדה של החברה או במוניטין המיוחס לה בקרב לקוחותיה הממשיים והפוטנציאליים או בקרב נותני השירות של החברה וספקיה.
  • למען הסר ספק, מודגש בזאת כי הוראות סעיף זה תעמודנה בתוקפן הן במשך תקופת מתן השירות, והן לאחריה ללא הגבלה בזמן בכפוף לכל דין, וחלות הן לגבי ישראל והן לגבי כל מקום אחר מחוץ לישראל.
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, הקשורים במתן השירות ו/או רכישת המוצר והשימוש בו ו/או הפעילויות, לרבות אך לא רק הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם ובסימן המסחרי של החברה ו/או האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי לחברה. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר.
  • חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של החברה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.
  • מבלי לגרוע מן האמור בתנאי שימוש אלו, כל התוצרים אשר יוצרו על ידי החברה ומאוחסנים בשרתי צדדים שלישיים הינם של החברה וחל איסור מוחלט להשתמש בהם שלא לצורך שימוש אישי בלבד.
  • מסירת מידע לפרסום באתר, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר, על ידי המשתמש, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות הקנייניות הדרושות לשם פרסום המידע, וכי אין כל הגבלה חוקית ו/או אחרת לפרסומו ו/או למתן רשות שימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.
  • פעולה בניגוד לאמור בסעיף קניין רוחני זה מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו וזכויות החברה ומבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות החברה על פי כל דין, הפרה כאמור תזכה את החברה בפיצוי מוסכם בסך 200,000 ש"ח.
 5. שימוש בלתי חוקי ואסור
  • המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות:
   • לא לכתוב באתר ו/או לחברה כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
   • לא להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא;
   • לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר במהלך ההתקשרות עם החברה.
   • לא להכניס לאתר מידע העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.
   • לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.
   • לא לפרסם מידע פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.
   • לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
   • לא לפגוע בזכויות היוצרים של החברה בכל הנוגע לאתר ולתוכנו, לרבות שכפול, העתקה, הפצה, שידור וכדו' באופן מלא או חלקי ולא לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר;
   • לא להעביר או למסור את פרטי הגישה האישיים לקורסים, הכשרות, כניסה לאזור אישי, או לכל אזור אחר הקשור באילו מן השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר.
   • לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.
   • לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר או באתר אחר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.
   • לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.
   • לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
   • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר;
   • אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו-'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות;
   • לא להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה;
   • לא לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, או מאתרי הימורים, פורנוגרפיה, או שנאה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את גישתו של משתמש לאתר ו/או למוצר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר ו/או במוצריה שלא למטרות אליהן הם יועדו או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר. יודגש כי במידה והחברה חסמה את גישתו של משתמש לאתר ו/או למוצר, לפי העניין, לא יינתן למשתמש כל זיכוי והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
  • המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.
  • למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.
 6. הערות כלליות
  • על ידי שימוש באתר, המשתמש מאשר בזאת מראש כי כל תגובה מטעמו שנשלחה לחברה בכל מדיה שהיא, לרבות דוא"ל, צ'אט במדיה החברתית, באתר, וואטסאפ וכד', תפורסם בשמו המלא.
  • לא יראו בהסכמה בין במעשה ובין בכתב מצד החברה לסטות מתנאי שימוש אלו כולם או מקצתם משום ויתור גורף על זכויות החברה ו/או כתקדים מחייב, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. אי הפעלה ו/או דרישה ו/או סנקציה בין באופן כללי ובין במקרה ספציפי של זכות מזכויות החברה, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור ולא תהווה בסיס לטענת השתק כנגד החברה.
  • המשתמש מסכים בזאת כי כל עילת תביעה שתהיה לו כנגד החברה בקשר עם האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או הפעילויות תוגבל לתקופה של שישה חודשים ממועד היווצרות העילה וכי יש לראות בסעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות.
  • רכישת שירות ו/או מוצר ו/או פעילות המוצעים למכירה באתר מותרת לבגיר כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
  • התמונות באתר הינם להמחשה בלבד.
  • בעלי מוגבלויות אשר מצריכים טיפול מיוחד מתבקשים לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
  • מבלי לגרוע מן האמור בתנאי שימוש אלו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש אשר יפר את תנאי השימוש.
 7. שירות לקוחות

לבירורים שונים ונוספים בקשר עם האתר ופעילות החברה, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני   office@mideascapital.com או בטלפון 055-270-4357  או באמצעות טופס הפנייה המופיע תחת לשונית "צור קשר" שבאתר. בכל פניה יש לציין את סיבת הפניה. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות של האתר הינן בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 ל-17:00. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות של המוקד תענינה, ככל הניתן, במהלך יום העסקים הבא.

איזו מתנה תרצו לקחת?

בחרו את המתנה שמתאימה לכם ותקבלו אותה ישירות למייל שלכם.

קורס ניהול זמן של העשירון העליון

ניהול זמן נכון הינו המפתח להצלחה בחיים, סדר ומתודולוגיה שתגרום לכם להצליח לעשות כל מה שאתם רוצים.

קיט ניהול פיננסי

ויז'ן מחלקת לכם קיט חינמי על איך לנהל תזרים מזומנים נכון, מתוך קורס עסקים ויזמות פרימיום

קורס ניהול זמן נכון הינו המפתח להצלחה בחיים

סדר ומתודולוגיה שתגרום לכם להצליח לעשות כל מה שאתם רוצים.​

השאירו פרטים ותקבלו את המתנה ישירות למייל שלכם.

קיט ניהול פיננסי חינם

איך לנהל תזרים מזומנים נכון, מתוך קורס עסקים ויזמות פרימיום.

השאירו פרטים ותקבלו את המתנה ישירות למייל שלכם.