תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר, מוצריו ושירותיו

VisionGroup

תקנון זה איננו חוזה אחיד לפי הגדרתו לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג 1982 והוא הסכם חוזי מחייב לכל דבר ועניין אשר נכרת בין המשתמש לבין האתר אשר אישרו את תנאיו באופן מלא.

במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש אלו ולמדיניות זו –הימנע מהמשך גלישה באתר.

המשך גלישה באתר – מהווה הסכמה מרצון לכל מילה ותנאי מתנאי התקנון המופיעים לרבות אך לא רק למדיניות הפרטיות דלהלן במלואם.

כל רישום, גלישה, פעולה, צפיה, הקלקה, דפדוף, רכישת מוצרים ו/או שירותים ו/או הצטרפות לקורסים ו/או הכשרות ו/או סדנאות  ו/או אירועים ו/או כרטיסים מחייבת את הגולש/ת בתנאי שימוש אלו וכפופים לתנאי התקנון שלהלן:

טרם השימוש באתר אנא קראו בתשומת לב וביסודיות את פרטי התקנון ותנאי השימוש באתר, שכן תקנון ותנאי שימוש אלו מהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה ו/או הזמנה מן האתר וחלים על כל שימוש באתר ו/או מוצריו ו/או שירותיו, לרבות אך לא רק כל דפי הנחיתה, המידע, הרכישה, ההזמנה, יצירת קשר הנחבאים והגלויים על כולם ללא יוצא מן הכלל מעיד/ה מצהיר/ה ומאשר/ת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת ו/או המזמין/ה כי קרא/ת בעיון הבנת והינך מסכים/ה ומקבל/ת על עצמך את כל תנאי השימוש לרבות אישר/ה את תנאי תקנון זה ללא סיג וסייג וכן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בגין תנאים אלו. מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

הכתוב בתקנון ביחס לחברה, מתייחס לרבות למנהלי החברה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, בעלי מניותיה, יועציה, ספקיה, וכן כל מי שפועל מטעמה של החברה, בעלי האתר מפעיליו ו/או מי מטעמם.

אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע/י מכל שימוש באתר לרבות צפיה ו/או גלישה בו.

התקנון מופנה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

אתר VISIONGROUP.CO.IL ו/או כל אתר אחר ברשות הקבוצה ו/או כל עמוד השייך לקבוצה ו/או כל קבוצת ואטסאפ (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט של חברת ד.ד פיננסים בע"מ  (להלן "החברה או החברות") .

החברה ו/או הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

כתב ויתור

למען הסר ספק כל הרוכש מן האתר(לרבות בהעברה בנקאית או כל העברה בדרך אחרת) ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים ו/או המוצרים המוצגים ו/או הניתנים בין שבחינם ובין שבתמורה באתר זה בתוכנו ו/או בידע תוכו ו/או כל שימוש שהוא ו/או ברישומו לאילו מן השירותים או המוצרים בין שבחינם ובין שבתמורה מצהיר/ה מסכים/ה ומקבל/ת על עצמך את כל תנאי השימוש לרבות אישר/ה את תנאי תקנון זה ללא סיג וסייג וכן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בגין תנאים אלו.

עדכון האתר ו/או שינוי התקנון ו/או תנאי השימוש

החברה ו/או הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון ו/או האתר מעת לעת ושומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה ו/או את האתר, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו, מוצריו ושירותיו.

תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברות.

נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

לידיעתך כל פעולה הנוגדת תקנון זה מהווה עבירה על חוקי האתר ויכולה להסתיים בבית דין ופיצוי כספי.

הגדרות

1.       "האתר" – משמעו אתר האינטרנט שכתובתו www.visiongroup.co.il  וכן כל הדפים הקשורים אליו הן באותו הדומיין ו/או בדומיין (Domain) אחר בבעלות החברות, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב- דומיין(Sub-Domain) של דומיין החברה, לא זו בלבד אלא שכל עמוד נחיתה בין אינפורמטיבי ובין לביצוע סליקה ו/או רכישה בכל מערכת צד ג' באשר היא לדוגמה מערכות "רב מסר", "קארדקום" ו/או אחרות הינן בבעלות החברה ויחשבו כחלק מן הגדרה זו לענין האתר;

 

2.       "החברה או החברות" – ד.ד פיננסים בע"מ לרבות בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה, מפעילי האתר, שותפיה, כל הפועל מטעמה של החברה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל;

 

3.       "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

 

4.       "חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

 

5.       "חוק ההתיישנות" – חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי נוסחם מעת לעת;

 

6.       "חוק התקשורת (בזק ושידורים)" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

 

7.       "חוק זכויות יוצרים" – חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

 

8.       "תקנות הגנת הצרכן" – תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע– 2010;

 

9.       "משתמש או משתמש באתר או שימוש " – כל רישום ו/או גלישה ו/או פעולה ו/או צפיה ו/או הקלקה ו/או דפדוף ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים ו/או הצטרפות לקורסים ו/או הכשרות ו/או סדנאות  ו/או אירועים ו/או כרטיסים;

 

10.     "הזמנה או הזמנה באתר" – בחירת מוצר/ים ו/או שירות/ים באתר והזנת פרטיים מלאים ;

 

11.     "אישור הזמנה" – אישור העברה בנקאית או אישור ביצוע עסקה מחברת אשראי או חשבונית מס קבלה של החברה ;

 

12.     "קניה או רכישה" – בחירת מוצר/ים ו/או שירות/ים באתר והזנת פרטיים מלאים עד לביצוע תשלום מלא  על העסקה וקבלת חשבונית מס קבלה כדין;

 

13.     "הודעת שינוי ו/או ביטול" –  תעשה לפי פניה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון או במייל ככתוב לעיל ובמידה ועומדת בתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה);

 

14.     "מועד אספקה" –  בדרך כלל לוקח עד מספר שעות ;

 

15.     "מוצר/ים דיגיטלים" – מוצר/ים המוצעים למכירה על ידי החברה באתר, כפי שיהיו מעת לעת;

 

16.     "שירות/ים" –שירותים המוצעים למכירה על ידי החברה באתר, כפי שיהיו מעת לעת;

 

17.     "תוכן/ים או מידע/ים" – כל התוכן למעט אם כתוב במפורש שלא הינו בבעלות החברה ומוגן תחת זכויות יוצרים וקניין רוחני, התוכן יכול שישתנה או ייגנז או יעודכן מפעם לפעם לרבות במוצרים הדיגיטליים של החברה;

 

18.     "תוקף מוצרים או תוקף שירותים" – תוקף מוצרים דיגיטליים הינו ל3 שנים מיום הרכישה ואין החברה מחויבת להמשיך ולתת או להעניק את התוכן לאחר מכן, תוקף שירותי החברה שאינם דיגיטליים מוגבל למתן השירות הספציפי אליו התחייבה החברה בחוזה ספציפי מחייב בכתב עליו חתומים 2 הצדדים בלבד ובכל מצב למען הסר ספק חוזה ספציפי שכזה יגבר על התקנון.

 

19.     "פעילויות" – פעילויות החברה כפי שיוצגו מפעם לפעם לבחירת החברה בין שבתשלום ובין שבהתנדבות והכל בכפוף לתנאים המיוחדים שיוצגו לכל פעילות שכזו על ידי החברה;

 

20.     "מזמין" – משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר בין אם הזמנתו אושרה ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור;

 

21.     "אספקה" – קבלת מוצר/ים ו/או שירות/ים למזמין אשר רכש מוצר/ים או שירות/ים באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר ו/או בהעברה בנקאית וקיבל מייל בצירוף החשבונית לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את רכישתו. לקוח אשר הזמין קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר לרבות העברה בנקאית יקבל מייל בצירוף “פרטי גישה” או קישור להורדה לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום. 

 

22.     כניסה לאירוע, סדנה או הרצאה כפופה להצגת הכרטיס, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.  ;

 

23.     "שימוש מותר" –  שימוש פרטי בלבד לצורך לימודי והעשרת הידע ללא שימוש ברבים, השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי, סביר והגון בלבד למטרות חוקיות, ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות החורגות ממטרותיו ו/או תנאי התקנון בלא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה ("שימוש מותר"). במקרה בו ייעשה שימוש שאינו מותר, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תהא רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר החברה, לרבות על ידי חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני ו/או חסימת IP, וזאת ללא מתן התראה ו/או הסברים מראש או בדיעבד. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי הינם מכירים ומאשרים את האמור לעיל בקשר עם תנאי שימוש באתר ומתחייבים לעשות באתר שימוש מותר בלבד, ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה הנובעים משימוש שאינו מותר כאמור.;

 

24.     "שימוש מסחרי" – בין היתר, פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים וכיוצא באלה פעולות לשימוש ברבים;

 

25.     "התקנון" ו/או "תנאי השימוש" – כל האמור בתקנון זה;

 

26.     "תוכן צד שלישי" –תוכן אשר איננו של החברה ונכתב על ידי צד שלישי;

 

27.     "מחיר או מחירים" – המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברות ו/או מי מטעמן בעניין זה.

 

28.     "מבצע או מבצעים" – מחירים מחוקים או שיש עליהם קו הינם המחיר המלא נכון למועד הצפייה במחיר, מחיר מבצע או מחיר מודגש הינו המחיר בפועל שיגבה עבור אותו מוצר או שירות באותו מועד.

 

29.     "עמלת שירות ודמי טיפול" – עבור כל עסקה שתבוצע טלפונית ו/או בהעברה בנקאית תגבה עמלת בגובה 300 ₪, עבור כל רכישה טלפונית ו/או שבוצעה בהעברה בנקאית.

 

30.     "פרטיים אישיים" – ידוע לי שפרטיי אשר נמסרו על-ידי וייאספו במסגרת שימוש באתר, יישמרו במאגרי המידע של החברה המנוהלים כחוק, לצורך ניהול מועדון הלקוחות, ניתוח נתוני רכישות ושיפור חוויות הקניה, מחקר וסטטיסטיקה.

 

 

31.     "המפרסם" – פירושו, בעל אתר שקיבל עמלה עבור הצבת קישורים לאתרים של שותפים המפרסמים באתר שלו.

 

32.     "יום עסקים" – משמעותו, כל יום שאינו יום שאינו יום שישי, שבת, או יום חופש בבנק או חג לאומי בישראל.

 

33.     "פרסומאי" – פירושו, בעל אתר המשלם עמלה למפרסמים עבור הצבת קישורים באתרים שלהם לאתר שלו.

 

34.     "קישור או לינק" – פירושו, היפר קישור לאתר של המפרסם באתר של השותף של המפרסם, שכאשר לוחצים עליו, משרת את האתר של המפרסם בדפדפן של המשתמש. הקישור עשוי להיות בצורת טקסט, כפתור, פרסומת או כל פורמט אחר המקובל על בעל האתר המפרסם.

 

35.     "הכרטיס" – כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחד או מספר אירועים, סדנאות או מפגשים שהתפרסמו או מפורסמים באתר.

 

36.     עסקה”- הזמנת מוצרים/שירותים שמוצגים באתר בעת הרכישה באתר או ברכישה בשיחה טלפונית.

 

37.     "עמוד התשלום”- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

 

38.     "שירות לקוחות" – לבירורים שונים ונוספים בקשר עם האתר ופעילות החברה, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני vision@mideascapital.com או בטלפון 055-270-4357 או באמצעות טופס הפנייה המופיע תחת לשונית "צור קשר" שבאתר. בכל פניה יש לציין את סיבת הפניה. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות של האתר הינן בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 ל-17:00. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות של המוקד תענינה, ככל הניתן, במהלך יום העסקים הבא.

כללים ותנאים משפטיים

39.     על התקנון יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט לבתי המשפט המוסמכים לדון במחוז תל אביב-יפו בישראל. הדין החל על כל סכסוך בין הצדדים בעניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר יהיה הדין הישראלי בלא סעיפי הפניית דינים.

 

40.     הפתיח והכותרות הינם חלק בלתי נפרד מן התקנון.

 

41.     אין כל נפקות לסדר הסעיפים בתקנון.

 

42.     כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הינם של החברה.

 

43.     הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים או לצד שלישי הן כחלק מהשירות או המוצר אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלו מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת, אלא אם נכתב במפורש באתר החברה.

 

44.     אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, או בלתי חוקי.

 

45.     הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

 

46.     אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת לרבות פעולות שיווק בתגובות למעט אם נתבקש בכתב ע"י החברה או מפעילי האתר.

 

47.     הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

 

48.     כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר ו/או בקבוצות הואטסאפ, וזאת בין בהתכתבות או בצ’ט ובין במסגרת “פגישות “אמת”, הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

 

49.     בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 

50.     פעילויות הרצאות, סדנאות, מפגשים, ימי כיף, וכל פעילות בין שהינה עסקיות, העשרה, לימודית וכדומה מחוץ לאתר מותנית בעמידה מלאה בתנאי התשלום.

 

51.     כל השתתפות בפעילות החברה כמתואר לעיל  או אחרת שתאורגן על ידי החברה הינה פעילות המתועדת בחלקה או במלואה בצילום וידיאו, בעצם הגעתך לפעילות שכזו אתה נותן את הסכמתך לצילום בין בווידאו ובין בסטילס.

 

52.     הינך מאשר כי כל תגובה הנשלחת במייל או נכתבת באתר יכולה להתפרסם בשם מלא.

 

53.     לא יראו בהסכמה בין במעשה ובין בכתב מצד החברה לסטות מתנאי שימוש אלו כולם או מקצתם משום ויתור גורף על זכויות החברה ו/או כתקדים מחייב, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. אי הפעלה ו/או דרישה ו/או סנקציה בין באופן כללי ובין במועד ספציפי של זכות מזכויות החברה, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור ולא תהווה בסיס לטענת השתק כנגד החברה.

 

54.     התיישנות. משתמשי האתר מסכימים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד החברה בקשר עם האתר תוגבל בתקופה של 6 חודשים בדיוק ממועד היווצרות העילה, וכי יש לראות בסעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות.

 

55.     קנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה בלבד.

 

56.     בכל פרשנות או התנגשות בין סעיפים בתקנון זה בינם לבין עצמם ובין שבפרשנותם לפי הדין תגבר הפרשנות לטובת החברה.

 

57.     באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים, השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים כלל שניתן. כל התמונות באתר, מיועדים להמחשה בלבד. כמו כן, החברה מעדכנת את תכניה המוקלטים בקורסים ובהכשרות הדיגיטליות מדי פעם לפעם בהתאם לשינויים הגלובלים בין אם ברשתות החברתיות, בדיגיטל, טכנולוגיות שמשתנות, ואירועים כלכליים או אחרים אשר דורשים שינוי ו/או עידכון בחומרים הנלמדים ובכדי להשאר מעודכנים ותואמים למציאות הקיימת ולכן ייתכנו שינויים קלים לפעמים בין תכני המוצר והסילבוסים המוצגים באתר, כמו כן  המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים אשר כולם נעשו בתום לב. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.

 

58.     בכוונת החברה להרחיב את מגוון המוצרים, השירותים והידע הניתנים באתר. מטבע הדברים, לרבות בגין הרחבת פעילות האתר כאמור, יתכנו שינויים, עדכונים ו/או תוספות באתר, שיערכו על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.

 

59.     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים המוצעים בו, היקף ו/או סוג המוצרים המוצעים בו, לרבות מחיריהם, וכן אף לסגור את האתר לאלתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא מתן כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.

 

ביצוע עסקאות ותשלום/הזמנות/רכישות/קניות/סליקות

60.     מספר הכרטיסים השונים בכל אירוע או מפגש או סדנה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

61.     ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן “פרטי זיהוי”) של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע”י החברות במהלך העסקים הרגיל שלהן. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד או יותר. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש.

 

62.     בהעברות בנקאיות על הרוכש לשלוח אישור העברה בנקאית ולפרט בהעברה את המוצר/ים ו/או השירות/ים שבגינם ביצע את העברה. (חשבוניות מס נשלחות רק לאחר קבלת התשלום בפועל והופעתו בחשבון הבנק של החברה ועד ה15 לחודש בחודש העוקב ).

 

63.     סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל שירות הלקוחות של החברה . במקרה של קבלת תוכן שגוי בפרטי הזמנה מחויב המזמין להודיע לחברה בתוך 24 שעות מרגע קבלת התוכן השגוי ולא להשתמש בו בכדי שהחברה תתקן זאת, במידה ולא עשה כן לא תישמע כל טענה בדבר טעות זו.

 

64.     על רוכש מוצרים / שירותים באתר לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברות להבטיח את אספקת המוצרים / שירותים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

 

65.     המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו"ב.

 

66.     החברות ו/או כל גוף מטעמן רשאים להגביל את כמות המוצרים / שירותים בהנחה.

 

67.     ביצוע והשלמת עסקת המכירה כפוף ומותנה בכך שהמוצר קיים במלאי בעת הרכישה, בכך שהמשתמש לא הפר את תנאי תקנון זה, בכך שאמצעי התשלום תקין ונמצא בתוקף, בכך שכלל הפרטים שמסר המזמין תקינים, ובכך שחברת האשראי תאשר את העסקה. אם לא התקיים אחד או יותר מתנאים אלה, החברה רשאית לסרב לביצוע העסקה או לבטל את העסקה ואת ההזמנה ואין לראות בחיוב – ככל שנעשה – משום קיבול מצדה.

 

68.     למען הסר ספק החברה רשאית לבטל כל עסקה או לא לאשרה גם לאחר ביצוע חיוב, אפילו אם עבר זמן רב לפני כן וגם אם המשתמש השתמש במוצר אם גילתה בדיעבד כי המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

 

69.     זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות באירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע”י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע.

 

70.     לא תחול על החברה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

 

71.     נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית שירות הלקוחות של החברה.

 

72.     החברה רשאית לחסום משתמש או לסרב לבצע עסקה נוספת או למסור הזמנה קיימת במקרה בו המזמין טרם פרע חוב קודם, או שקיימת בעיה עם אמצעי התשלום שמסר, או שאמצעי התשלום לא בתוקף, או שמדובר במזמין שרכש ממנה כמות גדולה של מוצרים ויש חשש שהוא רוכש מוצרים לצורך שימוש סיטונאי או מכירה חוזרת לאחרים, או שהמזמין הפר כלפיה את תנאי ההסכם או תנאי השימוש באתר, או שהמזמין מצוי עמה בסכסוך משפטי או שקיימת בין הצדדים מחלוקת לגבי הזמנה או לגבי כל עניין אחר, או שהתעורר חשד או כל חשש או בעיה אחרת עם המזמין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

73.     רכישה באמצעות האתר תתאפשר על ידי שימוש בכרטיסי אשראי של חברות אשראי שהחברה התקשרה עמן ושקיימת אפשרות לסלוק את העסקאות באמצעותן, וייתכן ששימוש בכרטיסי אשראי של חברות אשראי מסוימות ורכישה באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים לא יתאפשרו באתר והנך מוותר על כל טענה בעניין.

 

74.     המוצרים שהחברה מציעה למכירה באתר האינטרנט אינם מיועדים לשימוש מסחרי או סיטונאי או למכירה חוזרת לאחרים, והחברה תהיה רשאית לבטל עסקאות או לסרב לבצע עסקה נוספת עם מי שלמיטב ידיעתה עשה שימוש כאמור במוצרים שרכש ממנה באתר או מי שיש לה יסוד סביר לחשוד כי עשה שימוש כזה.

 

75.      רכישה באתר על ידך כפופה לדיני מדינת ישראל, ובין היתר, לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"-ו-1986. כל טענה להונאה או לשימוש לא מורשה בפרטי אשראי או לשימוש לא מורשה או כוזב או לא חוקי בכרטיס אשראי – תופנה לחברת האשראי והנך מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה בעניין זה.

 

76.     החברה אינה מתחייבת לבצע כל עסקה וכל הזמנה באתר, ביצוע והשלמת עסקה נתונים לשיקול דעתה, והיא רשאית לסרב לבצע עסקה או לשלוח הזמנה במקרה בו המזמין הוא בעל חוב שלא סולק או שיש לה יסוד להניח או לחשוש כי המזמין אינו מסוגל או לא יהיה מסוגל לפרוע את התשלום אותו התחייב לשלם או כי לא תקבל לידיה מכל סיבה שהיא את התשלום נשוא ההזמנה.

 

77.     החברה רשאית להגביל באופן חד פעמי או קבוע או להציב מגבלות על כמות הזמנות או על סכום של עסקה או מספר עסקאות שנעשו באמצעות אותו אמצעי תשלום או על ידי אותו מזמין או מי מטעמו.

78.     הנך מוותר מראש על כל טענה להסתמכות או להפרת חוזה במקרה בו מוצר שהוצע באתר האינטרנט במועד מסוים ושאותו ביקשת לרכוש או רכשת באמצעות האתר, לא היה זמין במלאי או לא סופק לך מסיבות תפעוליות או אחרות. במקרה שבו מוצר שנרכש באתר לא היה זמין במלאי או לא סופק לך מסיבה אחרת, יינתן לך זיכוי בגינו.

 

79.     הנך מצהיר ומתחייב כי פרטי האשראי שהנך מוסר בעת הרכישה הם פרטים נכונים ומדויקים, כי אמצעי התשלום שבו הנך משתמש הוא בבעלותך וכי הנך מורשה לעשות בו שימוש, והפרטים שיימסרו בעת הרכישה וייקלטו במערכות החברה יהוו ראיה חלוטה לאמיתות הפעולה ולנכונות הפרטים.

 

80.     האחריות למלא פרטים מדויקים ונכונים מוטלת עליך. מסירת פרטים שגויים או כוזבים או לא מדויקים, תיחשב הטעיה והפרה יסודית של ההסכם בינך ובין החברה, והחברה תהיה זכאית לבטל את העסקה לאלתר וללא הודעה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה בשל ההפרה כאמור.

 

81.     הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

 

82.     כל שינוי פרטי הזמנות ומסירת פרטי אמצעי תשלום וכרטיס אשראי, מותנה בכך שהנך בגיר מעל גיל 18 וכשיר לביצוע פעולות אלה מבחינה חוקית ומשפטית.

מבצעים והנחות

83.     מחירי מוצרים / שירותים הנמכרים ו/או מוצגים באתר עשויים להיות שונים ממחירי אותם מוצרים / שירותים בעמודי מבצעים, הנחות שהחברה עושה מפעם לפעם או ברכישה שלא באמצעות האתר ועשויים לחול עליהם מבצעים או תנאים שונים ביחס לאלה שחלים בעת רכישה שלא באמצעות האתר, המחיר הקובע לגבי המחירים של האתר הוא זה שמוצג באתר בעת הרכישה.

אספקה

84.     לקוח אשר הזמין כרטיס לאירוע, הרצאה או סדנה באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “הכרטיס” לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו.

 

85.     לקוח אשר הזמין קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “פרטי גישה” או קישור להורדה לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף הזנת הפרטים.

 

86.     לקוח אשר הזמין כניסה לאירוע, סדנה או הרצאה כפופה להצגת הכרטיס, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

 

87.     לקוח אשר הזמין מוצר/ים פיזיים מן האתר יקבלם לפי תנאי אספקה בדואר רגיל של דואר ישראל ובתוך 21 יום מרגע התשלום. (הוראה מיוחדת: עקב הקורונה יתכנו שינויים ו/או עיכובים) במידה וישנה בעיה כלשהי נא לפנות אל שירות הלקוחות.

תנאי אספקה

88.     מוצר דיגיטלי של החברה יסופק בתוך מספר שעות מרגע ביצוע התשלום בפועל.

 

89.     יתכנו בעיות טכניות שאינן קשורות לאתר, בכל בעיה שהיא ניתן לפנות לשירות הלקוחות

 

90.     אירוע, מפגש, סדנה – אם מסיבה כלשהי שאיננה קשורה בחברה או מארגני האירוע או המפגש או הסדנה תדחה, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד חדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי החברות ו/או כל גורם מוסמך בידי החברות, בהתאם למקום האירוע, סדנה או מפגש  ובהתאם לתאריך החדש שנקבע. (עקב המצב שנכפה על כולנו "הקורונה" הסגרים שמוטלים חדשות לבקרים וכמו כן הגבלות התנועה, חלק מן האירועים חייבים להידחות וחלקם יועבר בדיגיטל ככל שניתן) אין החברה אחראית למצב זה והוא נכפה עליה ככוח עליון.

 

91.     החברה לא תשא ולא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן, ישיר או עקיף, שנגרמו כתוצאה מרכישה של מוצר או מוצרים באמצעות אתר האינטרנט. במועד קבלת ההזמנה או המוצרים שהזמנת באתר, הנך מתחייב לבדוק כי ההזמנה הגיעה אליך במלואה וכי כל המוצרים שהזמנת נמסרו לידיך כשהם תקינים וללא פגם או חוסר.

 

92.     במידה וקיים פגם או חוסר כאמור, עליך לדווח על כך לחברה בו במקום, ומרגע שקיבלת לידיך את המוצרים שהוזמנו באתר, לא תישמע כל טענה לפגם או לחוסר או לנזק או לאי התאמה אחרת והנך מוותר בזה מראש על כל טענה או תביעה כאמור. מאחר ומדובר במוצרי דיגיטל אשר מרגע קבלת גישה אליהם הינך יכול להעתיקם בחלקם או במלואם, לא יחולו כללי ביטול עסקה של עסקאות רוכלות או עסקאות מכר מרחוק המפורטים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ולא תהיה זכאי לבטל עסקה מכל סיבה שהיא לאחר קבלת המוצרים.

 

93.     כאשר מדובר במוצרים פיזיים במידה וקיים פגם או חוסר כאמור, עליך לדווח על כך לשליח בו במקום, בעת מסירת המוצרים ולפני עזיבת השליח, ומיד עם עזיבת השליח את חצריך תיחשב כמי שקיבל את ההזמנה במלואה ללא כל חוסר וללא כל פגם במוצרים.

 

94.     החברות יעשו כל שביכולתן בכדי שהאירועים, הרצאות ומפגשים יתקיימו במועד שסוכם עם הלקוח.

תנאי שינוי או ביטול עסקה

95.     על פי תקנות הגנת הצרכן  פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות. בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

 

96.     לא ניתן לבטל עסקה של מוצר דיגיטלי, לאחר רכישת קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר שמוצע באתר אשר מקנה גישה מלאה לתוכן המוצר והשימוש בו.

96. א. חבילות והחזרים – לא ניתן לבצע החזר או ביטול חלקי לאף מוצר אשר נמכר במסגרת חבילה כלשהי.

      במידה וחל עיכוב עקב אי זמינות במלאי או שנמכר במכירה מוקדמת וחל עיכוב באספקת מוצר אחד או יותר אבל לא כולם מן המוצרים שהוזמנו בחבילה, תנתן האפשרות להחליף בין מוצר שאינו קיים במלאי לבין הקיים במלאי.

       במקרים חריגים יוכל הלקוח לקבל זיכוי חלקי לפי פירוק מרכיבי החבילה שרכש לאחר שיחוייב בתשלום מלא וללא הנחת החבילה על המוצרים שקיבל.  החברה לפי שיקול דעתה עשוייה לגבות דמי טיפול בעניין זה.

 

97.     ביטול אירוע – באם האירוע, סדנה או מפגש בוטלו מגורם שאינו תלוי במזמין , יבוטל חיובו של המזמין והוא יהיה זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

 

98.     כרטיסים שניתנו כבונוס או כמתנה אינן ניתנים לזיכוי או החזר כספי.

 

99.     עמלת שירות ודמי טיפול תיחשב כחלק מן הסכום של המוצר/ים ו/או השירות/ים שנרכשו ולא בנוסף למחיר שמוצג באתר, במקרה של החזר כספי או ביטול עסקה חלקי או מלא לא יוחזר סכום זה ומחיר המוצר/ים ו/או השירותים שהיה במועד החיוב יחשב בפועל כמחיר הכולל את עמלת השירות ודמי טיפול. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

 

100.  במידה וחלה טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בזמינותו, בתמונת המוצר או בכל חומר מודפס אחר, או טעות בקבלת הנתונים ממזמין באתר, רשאית החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה שבנדון ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינויה, והחברה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין ביטול ו/או שינוי ההזמנה כאמור.

פרסומים

101.  המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר או תכניו בחלקם או בשלמותם באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהחברות אישור מראש ובכתב.

מדיניות הפרטיות, רישום, איסוף, שמירה וחשיפת מידע דרך האתר

102.  הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של החברות (להלן: “מאגר המידע”). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, החברות לא יוכל לבצע את העסקה אם לא יקבלו אותם, החברות מתחייבות לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג', אלא אם ניתנה לנו הרשאה מפורשת לעשות כן, אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או שוכרים מידע אישי של משתמשים. אנו עשויים ללא הסכמה לשתף מידע מצטבר גנרי שאינו מקושר למידע מזהה אישי כלשהו לגבי מבקרים ומשתמשים עם שותפינו העסקיים, שותפים עצמאיים מהימנים ומפרסמים למטרות המתוארות למעלה. אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לסייע לנו להפעיל את העסק שלנו ואת האתר או לנהל פעילויות בשמנו, כגון שליחת ידיעונים או סקרים. או למעט במקרים אלה: (א) במקרה שהעברה כאמור דרושה כדי לזכות מזמין בהטבות במסגרת מועדון צרכנים, המשרת את לקוחות החברה; (ב) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או מידע אודותיו לצד שלישי או מסירת פרטים כאמור תתבצע על פי כל דין אחר; (ג) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המזמין לחברה; (ד) העברה לתאגידים קשורים לחברה, ובלבד שתאגידים אלה ישתמשו במידע בכפוף להוראות התקנון; (ה) אם החברה תמזג את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, ו/או תעביר פעילותה לצד שלישי, במקרה בו תמחה החברה את פעילותה המסחרית ו/או כל זכות שלה מכוח התקנון, ובלבד שתאגיד נעבר כאמור יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון; (ו) לצד שלישי המספק לחברה שירותים בקשר עם ההזמנות, לרבות לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות, שילוח ההזמנות או כל פעולה אחרת הנדרשת לקיום אספקת השירותים והמוצרים.

 

103.  החברות נוקטו באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברות ו/או מי מטעמן עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

 

104.  הנתונים והפרטים שתמסור בעת ביצוע הזמנות ורכישות באתר, יישמרו על ידי החברה. כמו כן, ייתכן כי לצורך השירותים המוצעים באתר ייאסף מידע על המשתמשים והמזמינים ובכלל זה שימוש בקבצי Cookies לצורך התאמה ושיפור של השירותים המוצעים באתר.

מאגר מידע, רשימות תפוצה ודיוור ישיר

105.  יתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אגבי אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע. האתר מציע למשתמשיו אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בביצוע הזמנות באתר תוצע למזמין האופציה לקבל שירות זה, ובמידה ויסכים לקבלו, החברה תהא רשאית לשלוח למזמין מידי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים מידע בדבר שירותיה וכן תוכן פרסומי – בין אם מדובר במידע שהחברה עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, וכן להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים לצורך קבלת הטבות. אם אין ברצון המזמין להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, ברשותו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה.

 

106.  החברות מאפשרות למשתמש/ים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר טלפון של המשתמש (להלן: “רשימת התפוצה”). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת החברות, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל

מטרת איסוף מידע ופרטיים אישיים

107.  מידע אודות המזמין נדרש לשם פניה למזמין להשלמת הליך ההזמנה, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המזמין בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המזמין לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי המזמין אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות.

שימוש במידע ובפרטיים אישיים

108.  האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של המזמינים, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם המזמינים, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה, ולצורך כך יהיה האתר רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהעברת המידע כאמור בכדי לזהות את המזמין. מידע שייאסף על משתמשים שיבקרו באתר ללא הזדהות יישא אופי סטטיסטי כללי בלבד.

אישור המשתמש לשימוש במידע ובפרטיים אישיים

109.  המזמין מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

אבטחת מידע ושמירה על פרטים אישיים

110.  החברה עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב.

 

111.  כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

 

112.  מובהר בזאת, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל.

 

113.  עם זאת, החברה אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. החברה לא תישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר במידה והמזמין לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או יחליפה מעת לעת כמומלץ.

 

114.  על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן כלל הסעיפים תחת הכותרת "אבטחת מידע" אלו מובנים לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברות ו/או מי מטעמן עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

115.  חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לצלם כל מידע מהאתר לשום מטרה באשר היא לרבות אך לא רק פרסום המידע באתר אחר או בעמוד כלשהו תחת פלטפורמות של רשתות חברתיות.

 

116.  אין להציג תכנים מהאתר ללא רשות מפורשת בכתב, אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת בין שגלויה ובין שסמויה.

 

117.  אין להשתמש באף אחד מן הקבצים הגרפיים באתר.

 

118.  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ו/או רובוטים ו/או בוטים למיניהם האוספים מידע, מצלמים מסכים, מעתיקים, מחפשים או מייצרים אחזורים אוטומטים של תכנים מתוך האתר.

 

119.  אין ליצור ולהשתמש בשום אמצעים כאמור לשם יצירת אוסף ו/או מאגר ו/או לקט/ים שיכילו תכנים מן האתר.

 

120.  כלל החומרים, הגרפיקה, העיצובים, כל חומר כתוב או לא כתוב הנמצא באתר שייך בבלעדיות לחברה ומוגן תחת חוק זכויות יוצרים ודיני הקניין בישראל.

 

121.  אין להעביר או למסור את פרטי הגישה האישיים לקורסים, להכשרות, לביצוע כניסה לאזור אישי, או לכל אזור אחר הקשור באילו מן השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר.

 

122.  כל החומרים אשר יוצרו על ידי החברה כקורסים והכשרות דיגיטליות ואשר מאוחסנים בשרתי צד ג' הינם של החברה וחל איסור מוחלט להשתמש בהם שלא לצורך שימוש אישי בלבד.

 

123.  אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותן של החברות מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושן של החברות בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

 

124.  אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בשם החברה ו/או בסימניה המסחריים של החברה ו/או באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגראפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, הטקסטים, המפרטים, כולם או חלקם, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההרשאה (אם וככל שתינתן).

 

125.  כל המפר את האמור לעיל לעניין הקניין הרוחני וזכויות היוצרים מצהיר ומודה בזאת כי הוא גנב מן החברה קניין רוחני והפר זכויות יוצרים של החברה.

 

שימוש באתר

126.  המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר שימוש מותר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת “וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אתרי צד שלישי

127.  המשתמש/ים עשויים למצוא פרסום או תוכן אחר באתר שלנו, המקשר לאתרים ולשירותים של השותפים שלנו, הספקים, המפרסמים, נותני החסות, מעניקי הרישיון וצדדים שלישיים אחרים. אנחנו לא שולטים בתכנים או קישורים המופיעים באתרים אלו ואינם אחראים לנהלים המועסקים על ידי אתרי אינטרנט מקושרים או דרך האתר שלנו. בנוסף, אתרים או שירותים אלה, לרבות התוכן והקישורים שלהם, עשויים להשתנות כל הזמן. אתרים ושירותים אלה עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות אחרים לחלוטין וכמו כן גם פוליסות של שירות לקוחות, גלישה ואינטראקציה שונה בכל אתר, כולל אתרים שיש להם קישור לאתר שלנו, כולם אינם כפופים לתנאים ולמדיניות של אתר זה.

הגבלת אחריות 

128.  החברות עושות את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברות אינן מתחייבות שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. החברות לא יישאו, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או הארצית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החברות עושות את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתן של החברות להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. החברות לא יישאו, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

 

129.  נפלה טעות במידע הניתן באתר ו/או בתיאור במוצרים / שירותים או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את החברות.

 

130.  החברות אינן אחראיות לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. החברות אינן  מתחייבות כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

 

131.  החברות ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותן של החברות בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

 

132.  תוכן צד שלישי. החברה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן ללא הפסקות או הפרעות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, וירוסים ו/או "תוכנות לוגיקה מרושעות" (Malware) אחרות שישולבו באתר ועל כן לא תישא באחריות בגין חוסר יכולת של המזמין להשתמש באתר במועד מסוים ו/או לכל נזק שייגרם לרכוש המשתמשים כתוצאה משימוש באתר.

 

133.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לתוכן, לנתונים ולקישורים הנמצאים באתר אשר הועלו לאתר על ידי גורם שלישי שלא על ידי החברה ו/או על דעתה ("תוכן צד שלישי"), וכן אין תוכן צד שלישי מהווה אינדיקציה להמלצות החברה ו/או עמדותיה. באופן דומה, הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בשל כך.

 

134.  בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם החברה באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל החברה בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות מהחברה באמצעות האתר באותה הזמנה.

 

135.  השירות/ים ו/או המוצר/ים המוצעים באתר מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS) בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות לא ביחס לאתר, לזמינות השירות, למועד ו/או מקום האספקה, להזמנות, זמינותן, הרכבן, התאמתן לצורכי המזמין, לחומרי התוכן והמידע המסופקים על ידי החברה, לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות המוצרים, השירותים, אמינותם, זמינותם, תקינותם, מסחריותם (Merchantability), ועל התאמתם לצורכי המזמין או לכל צורך אחר.

 

136.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מפעיליה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד האספקה ו/או למקום האספקה, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פגעי טבע ו/או פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או מגפת הקורונה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או שירותים ו/או הכנת המוצרים ו/או השירותים ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.

פניות בנוגע למוצר/ים ו/או שירות/ים שנתקבלה על ידי המזמין.

137.  החברה עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה בתוך 12 שעות ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מהמוצר/ים ו/או השירות/ים. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד החברה לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.

ייצוגים

138.  החברה אינה מייצגת אף אתר אחר שאיננו על הדומיין שלה אליו תוכל לגשת דרך הרשת. החברה  איננה מאשרת או מקבלת על עצמה כל אחריות לתוכן או לשימוש בכל קישור לאתר שאינו אתר החברה.

 פרסום

139.  מודעות המופיעות באתר שלנו יכולות להיות מועברות למשתמשים על ידי שותפי פרסום, שעשויים להגדיר קובצי קוקיז. קובצי קוקיז אלה מאפשרים לשרת המודעות לזהות את המחשב שלך בכל פעם שהם שולחים לך פרסומת מקוונת כדי לאסוף מידע זיהוי אישי שאינו על עצמך או על אחרים המשתמשים במחשב שלך. מידע זה מאפשר לרשתות מודעות, בין היתר, לספק פרסומות ממוקדות, שלדעתן יעניינו אותך ביותר. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את השימוש בקובצי קוקיז על ידי כל המפרסמים.

שינויים במדיניות הפרטיות

140.  על מנת לעמוד בקצב החקיקה והשיטות המומלצות, אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. כאשר נעשה זאת, אנו נפרסם הודעה בדף הראשי של האתר שלנו. אנו מעודדים את המשתמשים לבדוק את הדף הזה לעתים קרובות, כדי לקבל מידע על האופן שבו אנו מסייעים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. אתה מאשר ומסכים כי באחריותך לבדוק מדיניות פרטיות זו מעת לעת ולהיות מודע לשינויים.

הפסקת פעילות האתר

141.  החברות שומרות לעצמן את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

סמכות שיפוט

142.  על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

הסכמתך לתנאים אלו

143.  באמצעות שימוש באתר זה, אתה מביע את הסכמתך למדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו, אל תשתמש באתר שלנו. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב לקבלה שלך לשינויים אלה.

 

 

דילוג לתוכן